Важно за общините: обнародвано е ПМС 381 за изпълнение на държавния бюджет

07.01.2020

2894

В брой 2 от 7.1.2020 г. на ДВ е обнародвано Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г., с което се определят важни за общините допълнителни условия във връзка с подготовката и изпълнението на общинските бюджети: (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=546DE08FB2330C197C27ED6486FD5FB5?idMat=144374).

Най-общо новите условия са следните:

  • Одобрени са допълнителни трансфери в размер до 27 500 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници в общинската администрация. Разпределението на средствата по общини ще се извърши въз основа на информация за броя на избраните кметове и за броя на кметските наместници (чл.17). НСОРБ обръща внимание, че общините следва да изпратят решенията на общинските съвети за определяне броя на кметските наместници и необходимата информация в Дирекция „Финанси на общините“ своевременно и необходимите средства да бъдат предоставени допълнително като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2020 г.
  • Продължава действието на разпоредбите, даващи право на общините да разходват за същата цел през 2020 г. неусвоените средства от одобрените по бюджетите на общините през 2017 г., 2018 г. и през 2019 г. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи, целеви трансфери и/или трансфери за други целеви разходи, както и такива, уреждащи конкретни срокове на неусвоени целеви субсидии, вкл. и предоставени през предходни години. В случай на остатък, той се възстановява в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 31 декември 2020 г. (чл. 42, ал.1);
  • Предвижда се нова възможност неусвоените средства от предходната година от целева субсидия за капиталови разходи, трансформирана по реда на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г., да могат да се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2020 г. съгласно решения на общинските съвети от 2019 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2020 г. Разрешава се извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в рамките на бюджетната година до размера на трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г., по решение на общинския съвет. (чл. 42, ал. 4 и ал. 5);
  • Подлежат на възстановяване по сметка на централния бюджет в срок до 31 януари 2020 г., неусвоените до 31 декември 2019 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2019 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и като аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти (чл. 42, ал. 2 и ал. 3);
  • Дава се право на общините да могат да разходват неусвоените средства към 31 декември 2019 г. от постъпилите през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Те могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане (чл. 45, ал. 2);
  • Въвежда се ограничение относно ползването на разчетеното увеличение на разходите за персонал в бюджетните организации за 2020 г. – да не може да се ползва за разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и се определя минимум от 3% увеличение за 2020 г. на работещите по служебни или трудови правоотношения в бюджетните организации, независимо от конкретната оценка по Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, когато е приложимо. Лицата, получили най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността, не получават увеличение на заплатите за 2020 г. (чл. 64);
  • Въвеждат се разпоредби, съгласно които средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2020 г. (чл. 23). НСОРБ обръща внимание, че съгласно чл. 55 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, кметовете на общини, неизпълнили задължението за изграждане на звено за вътрешен одит, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв., а тези, които не са създали одитен комитет - се наказват с глоба от 200 до 600 лв.

Въпреки внасяните от НСОРБ текущо през годината предложения до МФ и МТСП и изпратеното наше становище по проекта на ПМС, на този етап няма яснота за продължаването на предоставянето и финансирането от държавния бюджет на услугите “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” през 2020 г.

През изминалата година, на базата на ПМС № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МТСП за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 58/23.07.2019 г.) еднократно се удължи - до 31.12.2019 г. срока за предоставяне на услугите, съгласно чл. 19, ал. 1 и 5 на ПМС № 344 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (вместо, както беше определено – до 31 август 2019 г.).

На тези основания следва да отчитате, че към момента липсва нормативно основание за финансиране на социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" със средства от държавния бюджет за 2020 г.

НСОРБ продължава да настоява за гарантиране интересите на местните власти и на потребителите на асистентски услуги, предоставяни в домашна среда, които остават без грижи от 1 януари 2020 г. Става въпрос за интересите на между 13 хил. и 18 хил. лица в нужда (с по-ниски вид и степен на увреждане или самотно живеещите възрастни хора, в невъзможност от самообслужване), които не отговарят на изискванията за вид и степен на увреждане и са изключени от достъп и подкрепа по Закона за личната помощ.

Всички Становища на НСОРБ по тази и по други свързани теми са достъпни на интернет страницата ни: www.namrb.org, секция „Позиция пред Централна власт“, раздели „Предложения пред Централна власт“ и „Становища по нормативни актове“.