Важни промени в ЗОП свързани с извънредното положение

24.03.2020

811

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020 г.) са предвидени разпоредби, които засягат процесите по възлагане на обществени поръчки в страната.

Предвидени са следните изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които се прилагат за срока на извънредното положение:

  1.  В § 12 от Закона е разписано, че Възложителите, за които задължението за прилагане на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП все още не е възникнало, продължават за възлагат поръчки по досегашния ред до един месец след отмяната на извънредното положение. Това означава, че всички общини в страна (без пилотно прилагащите - Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Русе и Столична община) не са задължени да използват електронната платформа от 1 април 2020 г., а това трябва да стане до един месец след отмяна на извънредно положение.
  1. В чл. 13, ал. 1 от Закона е разписано, че разпоредбите на ЗОП не се прилагат и възложителите се освобождават от задължението да провеждат обществени поръчки при:
  • закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
  • закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
  • възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
  1. В чл. 13, ал 2 е предвидено изрично основание за удължаване на срока за изпълнение на договор за обществена поръчка по искане на изпълнителя. Максималният период на удължаване не може да бъде по-дълъг от срока на действие на извънредното положение.

В заключение Ви уведомяваме, че към настоящия момент Агенцията по обществени поръчки разглежда разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и приключване на обществените поръчки.

Незабавно ще ви информираме след издаване на техните допълнителни указания.