Възможности за участие в стипендиантската програма в държавната администрация.

11.07.2018

353

На 3 февруари 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА).

Съгласно чл. 2 от НСПДА Министерският съвет определя с решение списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии на студенти през следващата календарна година. В списъка се включват специалности, за които в продължение на повече от 18 месеца съответната администрация не е намерила подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител. Наличието на посочените по-горе условия се доказва чрез справки от Административния регистър. Портала за мобилност в държавната администрация и/или друг подходящ начин.

За участие в стипендиантската програма съответната общинска администрация следва да изготви мотивирано предложение по образец съгласно Приложение №1 от НСПДА, като приложи доказателства за наличието на посочените по-горе условия, както и да определи служител, който ще отговаря за подготовката и организацията на стипендиантската програма. За улеснение, приложението е публикувано в раздел „Публикации“ на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).

Пакетът документи се изпраща до дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, както и на имейл: sp@govemnient.bg в срок до 31 юли 2018 г.