ВАС атакува в КС автоматичното прекратяване на мандата на кметове с фирми

21.04.2020

506

Върховният административен съд (ВАС) атакува в Конституционния съд (ВАС) текста от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), който регламентира автоматично прекратяване на правомощията на кмет, който в едномесечен срок не се е освободил от несъвместими бизнеси и дейности.

Става въпрос за чл. 42, ал. 1, т. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Според трима върховни съдии – Ваня Пунева, Искра Александрова и Румяна Лилова,  тя противоречи на чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, както и на принципа на правовата държава.

Определението на състава, с което е сезиран КС, все още не е публикувано, а мотивите му бяха огласени в съобщение от ВАС.

Поводът ВАС да поиска въпросната разпоредба от ЗМСМА да бъде обявена за противоконституционна е делото на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед. Той обжалва решението на Административен съд – Русе, с което е потвърдено това на ОИК-Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията му. „Казусът касае предсрочно прекратяване на правомощията на кмета заради незаличено участие във фирма в законоустановения срок“, посочват от ВАС.

Атакуваната пред КС разпоредба предвижда, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Тя пък регламентира, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, съответно от приемане решението на Общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност, която не може да се съвместява с новия му пост, „предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаването му от заеманата длъжност, като уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

„Доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси. Това се гарантира и с прогласения в чл. 56, изречение първо от Конституцията принцип. Решението за такова прекратяване следва да бъде взето при спазване на справедливия баланс между конкуриращите се защитени интереси. Необходим се явява индивидуалният подход към всеки отделен случай, за да се установи действителната воля на лицето чрез изследване на причините, довели до неизпълнение на всички или на част от задълженията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и преценка, доколко те могат да служат като оправдание за това“, приемат в мотивите си върховните съдии.

Освен, че настояват за индивидуален подход към всеки случай, те намират и противоречие на това изискване на ЗМСМА с правото на труд, което е защитено от Конституцията.

„Решението за прекратяване на пълномощията на кмет е акт, който поражда правни последици и в сферата на трудовите правоотношения. С приемането му от съответната ОИК този акт засяга основно конституционно право на лицето, каквото е правото на труд. Като изключва същинския съдебен контрол по отношение на споровете за законосъобразността на решение на ОИК за прекратяване на пълномощията на кмет, разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА лишава адресатите от правото им на пълноценна съдебна защита и ограничава правото им на труд. Съпоставката между преследваната с тази законова норма цел и степента, в която се засягат конституционни права и интереси на тези граждани повдигат основателно въпроса за противоконституционността на разпоредбата“, пишат Пунева, Александрова и Лилова.

Източник: Lex.bg