Утвърдени са новите Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

27.03.2020

293

На 25.03.2020г. на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Указанията са издадени на основание разпоредбите на влезлият в сила от 13.03.2020г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие, съгласно който за периода 2021-2027г. на общинско ниво следва да се разработят планове за интегрирано развитие на община, които заменят досегашните ОПР и ИПГВР.

Плановете ще бъдат със срок на действие 7 години и трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината, както и да бъдат в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. - „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализиране на ПИРО ще се осъществява от бюджетите на съответните общини и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници.

Съгласно указанията, със заповед на кмета на общината следва да се сформира работна група, която да отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО. Организационната концепция на тези работни групи е в тях да бъдат  представени максимален брой засегнати страни, а за останалите ще се осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО.

Пълният текст на указанията, съдържащ специфичните изисквания за разработване на ПИРО и указания по организацията за подготовката, съгласуването и приемането на плановете може да видите в прикачения файл.

Документи