УС на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” ще проведе Общо Отчетно Събрание

07.05.2019

278

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” ще проведе Общо Отчетно Събрание, на 10.05.2019 год. от 11.00 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Никола Габровски № 30, партер, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и НАДРБ за 2018г.;

2. Финансов отчет за 2018г.;

3. Освобождаване от отговорност на УС за 2018г;

4. Приемане на план-програма за работа през 2019г.;

5. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2019г.;

6. Разни.

На заседанието са поканени всички членове на НАДРБ – общини с регистрирани доброволни формирования, физически и юридически асоциирани лица.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението на адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. Никола Габровски № 30, ет. 4.