УС на НСОРБ разгледа становище по предложените промени в Закона за управление на отпадъците

11.09.2020

141

Председателят на Постоянната комисия по „Екология и чиста среда“ към НСОРБ Недим Тахиров - началник отдел "Опазване на околната среда", община Разград взе участие в днешното съвместно заседание на УС и КС на НСОРБ и представи проекта на позиция на общините по публикувания на Портала за обществените консултации проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО).

С предлаганите промени се въвеждат изискванията на приетия от ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“. С него се правят основни промени в европейските норми, които следва да бъдат изпълнявани от всички държави-членки:

  • завишаване на целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци до 65% през 2035 г., за да се ускори преходът към кръгова икономика;
  • въвеждане на нови междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025г. и 2030г.;
  • въвеждане на нова цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г.

С предложеният ЗИД на ЗУО се въвеждат и други важни изменения:

  • общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилните отпадъци, наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса;
  • относно биоразградимите отпадъци (хранители и кухненски отпадъци от домакинства, офиси, ресторанти, столови и др. обекти), общините вече следва да ги разделят и рециклират при източника, или се събират разделно и не се смесват с други видове отпадъци;
  • въвежда се нова разширена отговорност на производителите на обувки и текстил с оглед изпълнението на задължението за разделно събиране на текстилни отпадъци.

За подготовка на становището на НСОРБ по ЗИД на ЗУО беше проведено писмено проучване сред всички общини и на база на изразеното мнение са формулирани основните предложения на НСОРБ по законопроекта.

НСОРБ счита за уместно да бъдат посочени различни финансови и икономически стимули за местните власти, свързани с предотвратяването и подобряване на рециклирането на отпадъците. Въвеждането на новите цели за ограничаване на депонирането, едновременно с повишаване на целите за рециклиране, ще изисква допълнителни инвестиции и последващи експлоатационни разходи от общините за осигуряване на:

  • допълнителни системи за разделно събиране на битовите отпадъци, към които са прибавени вече и текстилните;
  • подобряване работата на съществуващите системи за разделно събиране чрез по-добър контрол за повишаване качеството на рециклираните битови отпадъци;
  • нови съдове за разделно събиране, нова техника за транспортирането и инсталации за третиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци (хранители и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите и др. обекти).

Сдружението смята, че в законопроекта трябва да се разпишат основополагащи норми за насърчаване разработването, производството и използването на устойчиви продукти с цел предотвратяването на отпадъци. Необходима е нормативна основа за подпомагане на новаторските модели на производство, търговия и потребление, които намаляват наличието на опасни вещества в материалите, насърчават увеличаването на продължителността на живота на продуктите и многократната им употреба с цел подобряване на ресурсната ефективност.

В Закона, а не в Наредби на МОСВ, да бъдат определени задълженията за изпълнение на целите за битовите отпадъци, които попадат в системите за разширена отговорност на производителя на ниво общини. По този начин ще се избегне съществуващия дисбаланс между задълженията на кмета на общината за изпълнение на целите и отговорностите на организациите по организиране на системите за събиране на масово разпространените отпадъци. Организациите ще бъдат мотивирани да усъвършенстват действащите системи и да събират и предават за рециклиране по-големи количества отпадъци. Към момента организациите не търпят санкции в случай, че на ниво община не са изпълнени целите, а негативите са изцяло за общините, като те заплащат и пълния размер на отчисленията за депониране. Без промяна в съществуващите изисквания, общините отново ще са изправени пред невъзможност за изпълнение на целта от 65% рециклиране и 10% депониране  на битовите отпадъци към 2035 г.

Справедливо и ясно да се определи кръга от лицата, които понасят разходите за управление на отпадъците. В ЗУО да се регламентира, че общините, които самостоятелно изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и изграждат подобни системи, да имат възможност да получават средства за финансиране на тези дейности от постъпленията от продуктовата такса. Необосновано е общините, които сами организират разделното събиране да ползват средствата от такса „Битови отпадъци“ (отчисленията по чл. 64 от ЗУО за финансиране на необходимите дейности).

НСОРБ настоява за отлагане на ангажиментите на общините по разделното събиране на текстилните отпадъци - от 1 януари 2025 г., така както е посочено в чл. 11 от Директива (ЕС) 2018/851. Недопустимо е преди да бъдат оценени и разгледани различни варианти за управление на отпадъците от текстил да се вменяват задължения на общините за разделното им събиране и сключване на договори с организации по оползотворяване, които все още не са напълно създадени и разработени.

Сдружението настоява за отлагане на ангажиментите на общините за разделянето и рециклирането на битовите биоразградими отпадъци при източника, или тяхното разделно събиране и не смесване с други видове отпадъци – от 1 януари 2022 г. Също така изключително важно е и задължителното условие за наличието на необходимата инфраструктура за тяхното третиране, с която към момента разполагат само няколко общини в страна. Изградените към момента инсталации за открито компостиране на зелени отпадъци не позволяват третиране на хранителни и др. биоразградими отпадъци. Всички тези изцяло нови изисквания за осигуряване на необходимите условия за разделното събиране и третиране на биоразградимите отпадъци ще доведат до ангажиране на сериозни финансови средства, с които общините не разполагат. За това предлагаме да има едни плавен преход необходим за увеличаване на такса „Битови отпадъци“, както и за стартиране на новата ОПОС по която ще бъдат финансирани така нужните инсталации. В случай, че се приемат измененията в Закона, общините ще бъдат поставени в абсурдната и критична ситуация да събират биоразградими отпадъци без да имат възможност подходящо да ги третират. Това автоматично ще доведе до бъдеща биологична криза в общините, наред с пандемичната обстановка в страната. Не без значение е и факта, че съгласно Директивата това задължение ще влезе в сила в края на 2023 г., като се дава необходимия гратисен период на всички държави членки.

Управителният съвет на НСОРБ прие възложи на изпълнителния директор да предостави становището  на общините на компетентните институции в законодателния процес, с цел отстояване позицията на НСОРБ.