УС и КС на НСОРБ обсъдиха приоритетите в работата на Сдружението до края на 2020 г.

30.06.2020

230

На днешното си съвместно заседание членовете на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ разгледаха анализ на ставките на местните данъци и размерите на таксите за 2020 г., изготвен от екипа на НСОРБ на база проведено проучване. Заключенията в анализа са формирани на база данните, предоставени от 230 общини (87% от всички).

През анализирания период няма нормативни промени, оказващи пряко влияние върху размера на ставките на местните данъци. Усилията на местната власт както през 2019 г., така и през 2020 г.  са насочени основно към увеличаване на събираемостта на собствените приходи и намаляване на рисковете, свързани с отпадането на декларативните режими за новопостроените имоти.  За първа година НСОРБ събра и данни за „данъка върху сделките“, които вече са публикувани на сайта на НСОРБ, раздел „Документи“, секция „От общините“ (пряк път: https://www.namrb.org/mdocs).

Основните тенденции, които анализът очертава:

По отношение на местните данъци

 • 13 % от общините са пристъпили към повишаване на ставките на местните данъци (19 % са увеличили ДНИ, 14 % - ДВПИ, 9 % - ДПС и 9 % - туристическия данък);
 • Повечето общини прилагат единна ставка за ДНИ, независимо от вида на имота (жилищен или нежилищен) или от собствеността (на физически или на юридически лица). Появиха се проблеми с протести на прокуратурата при използване на възможността за диференцирано определяне на ставките;
 • В 1/3 от общините ДВПИ е в максималния размер – 3%;
 • 89 % от общините „замразяват“ размерите на имуществения компонент на ДПС на равнищата от предходната година. Запазва се тенденцията да определят близки до минимума размери на екологичния компонент на формулата.

По отношение на местните такси

 • При определяне размера на ТБО общините продължават да използват данъчната оценка като основа, но 69% от тях вече предлагат и алтернативни варианти – на база количество, като определена цена на съд/контейнер.
 • 92% от общините са предприели увеличение размерите на таксата „битови отпадъци“, диференциране по видове имоти, данъчно задължени лица или населени места.
 • За поредна година общините не правят значителни промени както в подхода на определяне, така и в размерите на социално значимите такси (за детски градини и ясли, за домашен социален патронаж). Там, където има увеличение, то е основано на нарастващи разходи заради по-високи нормативни изисквания. Повечето общини продължават да търсят чрез т.нар. „социални такси“ решения на демографските проблеми, социалното изключване или по – пълното обхващане на децата в системата на образованието.

Представеният експертен анализ провокира активна дискусия за необходимостта от разширяване на базата за общински приходи и по-активна намеса от страна на НСОРБ за формиране на ефективно работеща експертна група, която да разгледа и да предложи актуализация на действащите данъчни оценки на имотите.

УС на НСОРБ прие анализа на тенденциите при определяне на ставките на местните данъци и размерите на таксите за 2020 г. и възложи на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост да формулира предложения за промени в данъчното законодателство, вкл. и за разширяване на собствената приходна база на общините.

Съгласно решение на УС НСОРБ изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството и настояване за свикване на Съвета по децентрализация с два тематични акцента: подготовка на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020-2025 г. и обсъждане аспектите на децентрализацията като шанс за социално-икономическо възстановяване на общините в условията на световната криза.

В официалната позиция, приета от УС, НСОРБ настоява за възстановяване функцията на Съвета по децентрализация като координатор по изпълнението на Стратегията и представяне на анализ за напредъка по Програмата пред членовете на консултативния орган минимум 3 или 4 пъти годишно. Общините считат за целесъобразно да бъде изготвян мониторингов доклад за изпълнението на стратегическия документ, изготвян от независим екип, който да бъде внасян за одобрение от Министерския съвет.

НСОРБ формулира и ключовите общински политики, които да бъдат заложени в Програмата:

 • развитие на собствената сфера на дейност на местното самоуправление:
 • разширяване на правомощията по управление на важни за местната общност дейности;
 • законови гаранции за прекратяване практиката за прехвърляне на несвойствени за местното самоуправление дейности;
 • предоставяне на общините управлението, съответно и приходите, на ресурси с местно значение - природни, културни, исторически и др.;
 • разширяване правомощията на местните власти за действие при извънредни ситуации;

В сферата на фискалната децентрализация НСОРБ ще настоява за споделяне на част от преките данъци с държавата, за по-пълно обхващане на всички недвижими имоти в данъчното облагане, за оптимизиране на критериите за достъп на общините до общата изравнителна субсидия. Важен приоритет за местната власт е разширяването на възможностите на общините за стимулиране на местното икономическо развитие.

В предстоящото заседание на Съвета по децентрализация, представителите на НСОРБ ще предложат в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация, да бъдат залагани само мерки, които имат реално и съществено отношение към децентрализацията на управлението. Представители на българските общини в Съвета по децентрализация са председателят на УС на НСОРБ и кмет на В.Търново Даниел Панов, заместник-председателите Донка Михайлова / кмет на Троян/, Иво Димов /кмет на Димитровград/, Хасан Азис /кмет на Кърджали/, както и членовете на УС Златко Живков /кмет на Монтана/, Владимир Георгиев /кмет на Самоков/, Георги Димитров /кмет на Карнобат/, Ивайло Симеонов /кмет на Елин Пелин/, председателят на УС на НАПОС Венцислав Спиридонов и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

УС на НСОРБ разгледа ангажиментите и отговорностите на общините в процеса на превенция и овладяване на африканската чума, предвидени в представената за обществено обсъждане нова наредба на министъра на земеделието, храните и горите, която да замени Наредба 22 от 2006г. и да осъвремени реда и условията за изграждане на трупни ями, траншеи и площадки, както и на ангажиментите на общините в цялостния процес по овладяване на заразите по добитъка.

Общините настояват да бъде преодоляна несправедливостта ползите от дадената стопанска дейност да бъдат в частна полза, а разходите и вредите от епидемиите по добитъка и липсата на мерки за био-сигурност във фермите - да са за сметка на цялото общество.

НСОРБ обръща внимание, че дейностите по изграждане и обезопасяване на терените за сметка на местните власти не са кадрово и финансово обезпечени. Във връзка с дискусията по темата УС на НСОРБ възложи на Председателя на УС на НСОРБ да поиска среща на ръководството на МЗХГ за обсъждане на проблемите, актуализиране на приложимата нормативна уредба и финансово обезпечаване на общинските отговорности в срок не по-късно от 8 септември 2020 г.

Ръководството на НСОРБ прие реда и правилата за организация на работа на международните делегации на НСОРБ, дефинира ангажиментите на членовете на делегациите към  европейски структури и правила за отчетност на членовете на българската делегация.

Във връзка с постъпило предложение от организацията за управление на колективни права „Музикаутор“ за сключване на меморандум за сътрудничество, УС на НСОРБ прие единодушно предложението, че подобно споразумение не би могло да бъде сключено, предвид компетенциите на организацията. Решено беше и да бъде изпратено писмо до министъра на културата Боил Банов за експертно съдействие при подготовката на указания до общините, във връзка с прилагането на ЗАПСП.

На днешното съвместно заседание на УС и КС на НСОРБ бе приета актуализация на Програмата за работа на Сдружението за 2020 г.