Отговорности:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание 

2. Осъществява дейността на Сдружението между заседанията на Общото събрание 

3. Избира чрез конкурс и освобождава изпълнителния директор и определя

възнаграждението му 

4. Определя структурата на административния персонал на Сдружението по предложение на изпълнителния директор 

5. Свиква Общото събрание 

6. Взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Сдружението и определя пълномощията на изпълнителния директор в тази област 

7. Обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в Общото събрание 

8. Изготвя годишен отчет за дейността на Сдружението и организира публикуването му след неговото приемане от Общото събрание 

9. Взема решения за създаване на временни комисии и определя задачите им 

10. Присъжда отличия на Сдружението в съответствие със статута за отличия 

11. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това 

12. Определя структурата си и разпределението на функциите между членовете си 

13. Взема решения за създаване и закриване на постоянни комисии и определя техния състав на основата на доброволно заявено участие от членовете 

14. Приема Правилник за устройството и дейността на Сдружението 

15. Взема решения за създаване и закриване на научни, консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение на задачите на Сдружението 

16. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението

17. Взема решение за прекратяване на членството на община

18. Взема решение за участие в търговски дружества и в други юридически лица с нестопанска цел.