Указания за възможността за разходване на 30 % от натрупаните отчисления по ЗУО

16.06.2020

396

Министърът на околната среда и водите, със свое писмо изх. № 05-08-1603/15.06.2020 г. издаде указание към всички директори на РОСВ относно възможността за разходване на натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и  ал.7 от Закона за здравето(ЗЗДр), свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

В писмото се отбелязва, че сумите до 30 % от натрупаните отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, следва да се превеждат от РИОСВ на общините само след разрешение от министъра на околната среда и водите, с което да бъде одобрена необходимостта от  изразходване на средствата по прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал.7 от ЗЗДр, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

За издаване на одобренията е необходимо общината да представи в МОСВ заявление в свободен текст, като в него се посочва основанието (заповеди на министъра на здравеопазването и/или РЗИ) и описание на планираните разходи.

Дадени са и примерни допустими мерки, за които може да се ползват отчисленията, както и в какви срокове ще бъдат превеждани средства към банковите сметки на общините. 

Писмото на министъра на околната среда и водите можете да изтеглите от прикачения файл.