Указания за подготовка на интегрирани проекти по ОПРР 2021-2027

03.07.2020

291

На  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4988 са публикувани общи Указания за подготовка на инвестиции за градско развитие и Пакет документи за изпълнение на интегрирания териториален подход по бъдещата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. (ОПРР).

Указанията за подготовка на инвестиции за градско развитие са насочени към 10-те големи градски общини: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София. Те ще бъдат основни бенефициенти по Приоритет 1 за интегрирано градско развитие на ОПРР.

Пакетът документи за изпълнение на интегрирания териториален подход е за потенциалните бенефициенти по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на ОПРР, сред които са и 40 общини с населени места над 15 000 жители.

Инвестициите в градското развитие:

Указанията за подготовка на инвестиции за градско развитие: съдържат информация за: нормативната рамка за устойчиво градско развитие на европейско и национално ниво и планираният механизъм за изпълнение на приоритета за устойчиво градско развитие. Приложена е и информация за разпределението на средствата между отделните клъстери, в които участват 10-те общини, както и за допустимите за финансиране мерки. Включени са и примери за интегрирани проекти.

Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), които ще инкорпорират и Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и Плановете за устойчива градска мобилност,  ще са териториални стратегии. Те ще определят посоката за развитие на конкретната градска община, както и взаимовръзките й със съседни населени места или общини.

Подборът на конкретните проекти ще се осъществява Комитет за подбор, който ще включва представители на различни групи местни заинтересовани страни, в т.ч.: общинска администрация; неправителствен сектор; бизнес; работодатели и синдикати; академични среди и др. Към всяка община от 10-те големи ще бъде създадено Звено за подбор. То ще бъде своеобразен „приемник“ на съществуващите междинни звена. Основните му функции, ще са подпомагане на работата на Комитетите за подбор на проекти и организация на публични обсъждания на проектите.

Възможностите за кандидатстване по ОПРР ще са в зависимост от идентифицирани 3 типа проекти: Тип 1 с обхват територията на една градска община; Тип 2 с обхват територията на един градски клъстер и Тип 3 с обхват територията на цялата страна. Задължителни изисквания към проектите, ще са съответствие с градската стратегия за развитие (ПИРО) и наличие на взаимовръзка с други мерки с принос към изпълнението на стратегията (доказателство за интегриран ефект). За инвестиции на територията на съответната градска община заинтересованите страни (потенциалните бенефициенти) ще могат да кандидатстват самостоятелно или да се обединяват в партньорства.

Мерките обект на финансиране ще са:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност (техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество; инфраструктура за развитие на бизнес и индустриални зони);
 • Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради (всички видове мерки за енергийна ефективност в жилищни и обществени сгради;
 • Устойчива градска мобилност (улици и пътни мрежи между основния град и околните населени места на територията на общината; мерки за управление на трафика, обществените системи за градски транспорт, оборудване и нов подвижен състав; инфраструктура за насърчаване на алтернативен и по-екологичен транспорт и др.);
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства (обществени зони за отдих и зелени площи; мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства; пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти; обновяване на квартали/специфични територии от градовете; създаване на достъпна архитектурна среда);
 • Образователна инфраструктура (инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, детски градини; доставка и монтаж на специфични и иновативни инструменти и оборудване);
 • Общинско жилищно настаняване (общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението);
 • Здравна инфраструктура (здравна инфраструктура и оборудване за предоставяне на здравни услуги, включително детски ясли);
 • Социална инфраструктура (социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца);
 • Културна и спортна инфраструктура;
 • Туризъм

Инвестициите в териториалното развитие:

Пакетът документи включва общи Указания, Формуляр за кандидатстване, Споразумение за партньорство и общо рамково Споразумение за изпълнение на интегрирания териториален подход за развитие на регионите от ниво 2.

В общите Указания, се съдържа информация за: нормативната рамка за интегрирания териториален подход на европейско и национално ниво; Интегрираните териториални стратегии на регионите от ниво 2; рамката и планираният механизъм за изпълнение на приоритета за устойчиво териториално развитие на бъдещата ОПРР. Приложена е и информация за ролята на Регионалните съвети за развитие (РСР), разпределението на средствата между отделните райони, както и за допустимите за финансиране мерки. Включени са и примери за отделни типове интегрирани концепции и проекти, както и за формирането на партньорства по реализацията им.

Интегрираните териториални стратегии (ИТС) за развитие на регионите за планиране от ниво 2, ще са териториалните стратегии. Те ще определят приоритетите за развитие на дадения регион и ще съдържат и списъци с проекти.

Кандидатстването за финансиране ще е чрез интегрирани концепции, включващи списъци с взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти / проектни идеи.

Всеки регион за планиране от ниво 2 ще  разполага с определен бюджет, в рамките на който ще се подават концепции. Концепциите, които ще получат подкрепа, ще се подбират от РСР, в зависимост от приноса им за изпълнение на ИТС. Възможно ще е една концепция да предвижда инвестиции на територията на повече от един регион за планиране.

Видът на проектите в концепциите може да се различава според типа на инвестициите, бенефициентите или източниците на финансиране. Концепциите условно могат да се разделят на два вида:

 • с териториална насоченост - инвестициите се фокусират върху развитието на територията, определена на географски принцип (например конкретна планинска територия, черноморско крайбрежие, поречие на река, периферна слаборазвита територия, пограничен район и т.н.) или към развитието на конкретна функционална зона или неформален район със специфични характеристики;
 • със секторна насоченост - водещи са конкретни нужди или потенциали в определен сектор, като те се адресират с подходяща комбинация от инфраструктурни и меки мерки.

Възможно е концепциите да бъдат едновременно със секторна и с териториална насоченост – например концепция за ИТИ за развитие на транспорта в конкретна функционална зона.

Всяка концепция ще следва да съдържа поне 2 (два) взаимосвързани и допълващи се проекта и да бъде разработена и изпълнявана в партньорство, което включва поне трима партньори, като максималният брой на партньорите не следва да надвишава 20. Партньорите могат да бъдат както представители на публичните власти (например общински и областни администрации), така и други представители на заинтересованите страни - гражданското общество (представители на неправителствени организации, представители на работодателски организации, представители на синдикати, представители на фондации и др.), бизнеса (представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.), научната общност (представители на университети, БАН и др.) и т.н. Предвид отдавания приоритет на инвестициите с над-общинско значение се очаква проектите в концепциите да се осъществяват на територията на няколко общини. В този случай всички засегнати общини би следвало да бъдат ангажирани в партньорствата като бенефициенти или партньори по проекти.

Всеки от партньорите ще отговаря за подготовката и изпълнението на конкретен/и проект/и от концепцията, като за целите на кандидатстването с концепция ще се избира един водещ партньор, който представлява партньорството пред съответния РСР, осъществява координацията между партньорите и улеснява комуникацията между тях и отговаря за цялостната подготовка на концепцията.

Допустими ще са инвестиции, насочени към подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието и науката, професионалното обучение, културата, спорта и туризма, устойчивата градска мобилност, цифровата и безопасна транспортна свързаност, кръгова икономика, енергийната ефективност, достъпът до адекватни жилищни условия, достъпът до качествени публични услуги, мерки за подобряване на качеството на околната среда (включително зелена инфраструктура), мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални зони или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности) и подпомагане на иновациите и развитието на МСП) и други.