Указания за общините относно прехвърлянето на язовири

24.07.2018

1312

Както вече знаете, на 3 юли 2018 г. в ДВ бр. 55 беше обнародвано изменението на Закона за водите, касаещи дейностите по управление и разпореждане с общинските язовири. По общия ред законът влиза в сила 3 дни след обнародването му.
На основание § 33 от Заключителните разпоредби, общините имат възможност да прехвърлят безвъзмездно на държавата язовирите, които преценят. За целта в тримесечен срок от влизане в сила на закона кметът на общината може да изпрати мотивирано предложение до Министъра на икономиката, на основание на вече взето решение на общинския съвет за това.


В отговор на запитвания от общини, желаещи да осъществят такова прехвърляне на собствеността, сме изготвили примерен образец на заявление, който можете да видите в документите по-надолу, след нашето писмо с указания. Също там ще намерите списък на язовирите по § 4в, одобрен от Министерския съвет с РМС 495 от 13.07.2018 г.