Указания на УО на ОПРР за окончателни плащания

07.04.2020

396

На http://bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx са публикувани Указания на Управляващия орган (УО) на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) за процедиране на искания за окончателни плащания във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.

Съгласно Указанията:

  • При искания за окончателни плащания няма да се извършват проверки на място. Верификацията на разходите ще е въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане;
  • Впоследствие, когато е налице възможност, ще бъдат осъществени задължително проверки на място по конкретните проекти с искания за окончателни плащания. В случай че при извършване на тези проверки се установят неправомерно верифицирани и платени разходи, същите ще бъдат изискани за възстановяване от бенефициентите. При констатирани несъответствия и/или извършени недопустими разходи в резултат на последващите проверки на място, засегнатите разходи ще бъдат коригирани по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и /или чрез акт по чл. 166, ал. 2 от ДОПК и/или чрез акт по чл. 99 от АПК;
  • За процедиране на исканията за окончателни плащания, бенефициентите следва задължително да попълнят декларация за запознаване и приемане на настоящите указания, която да представят на УО на ОПРР, преди приключване на процеса по верификация (образец е приложен към Указанията).

Тези мерки ще се прилагат до отпадане на извънредното положение на територията на страната, включително до осигуряване на реална възможност за извършване на проверки на място от страна на УО на ОПРР.