Указания на МЗХГ относно ежегодните проверки на общинските пасища по чл. 37м от ЗСПЗЗ

12.02.2020

654

Във връзка с ежегодните проверки, свързани с изпълнението на чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за спазване полагащата се по чл. 37и, ал. 4 норма за регистрирани селскостопански животни на площ по сключените договори за пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, МЗХГ ни уведомява, че:

  • На интернет страницата на БАБХ е публикувана официалната справка за всички регистрирани към 01.02.2020 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, както и заповедта за утвърждаването й (чл. 37м, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ).
  • На интернет адрес: https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/  чрез предоставените Ви потребителски имена и пароли може да достъпвате „Справка с детайли за наети площи (пасища, ливади и мери) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България“ с актуални данни към 07.02.2020 г.

За актуализиране на данните в „Справка за отглеждани животни и регистрирани пасища, мери и ливади“ към 01.02.2020 г. (т.нар. сечение на данните) , достъпна на интернет адрес: https://mzhcupok2.mzg.government.bg/MzhReport/  МЗХГ ще ни уведоми допълнително.

МЗХГ обръща внимание, че за проверките на броя животни по животновъдни обекти следва да се ползват данните от официалната справка за всички регистрирани към 01.02.2020 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, публикувана на интернет страницата на БАБХ.

При сигнали за некоректни данни или за технически въпроси относно проверките можете да се обръщате към Красимира Тодорова, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите, тел. 02 985 11 614, e-mail: ktodorova@mzh.government.bg

При смяна на отговорните служители в общината и/или загуба на предоставените потребителски имена и пароли за Regix, следва да се обърнете към Симеон Петков, екперт РСР в НСОРБ, тел. 02 94 34 467 или 0899 923 772 или на: s.petkov@namrb.org