Указания на МОН относно организацията на дейността н детските градини и в центровете за подкрепа за личностното развитие в периода на извънредно положение

В Писмо до кметовете на общини Министерството на образованието и науката предоставя препоръки, свързани с търсенето на възможности за заместващи занимания за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование с цел по-малко изоставане в придобиването на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и развитието му като личност.