Указания

17.04.2019

454

За да се гарантира непрекъснатостта на процеса по предоставяне на ЕАУ на гражданите до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация, като временна мярка е удължен срока през който могат да се ползват като средство за електронна идентификация квалифицираният електронен подпис (КЕП), персоналните идентификационни кодове (ПИК), издавани от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ) и уникалния код за достъп (УКД), издаван от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Последните три ще са средство за идентификация при заявяване на ЕАУ след интеграцията им с хоризонталната система за електронна автентикация (еАвт), поддържана от Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ). Част от системата еАвт е възела за трансгранична автентикация (eIDAS възел), чрез който се осъществява идентификацията и автентикацията на гражданите на държави – членки на ЕС съгласно Регламент (EC) № 910/2014.В свое писмо изх. № ДАЕУ-5022-11.04.2019 Агенцията дава указания за моделът на интеграция на информационните системи на администрациите с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация)“. Той описва структурата, функциите и ролята на системата еАвт, свързани в основния процес по заявяване на ЕАУ. Предвид важността на задачата се изисква обратна информация от администрациите за тяхната готовност да интегрират своите ИС със системата еАвтентикация. За да отворите писмото на ДАЕУ, моля кликнете върху заглавието.