ОПРЧР: Удължава се срока за набиране на проекти за подкрепа на кризисни социални услуги

15.04.2020

494

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d624ee2e-c164-4668-883c-aba75cea9595 са публикувани изменения в условията за кандидатстване по процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

 

Съгласно измененията, се удължава крайният срок за кандидатстване по процедурата до 31 август.

 

Кандидати по процедурата  са общините на  39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от НКПР 2013-2025 г., които имат сключен договор по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ за създаване на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, центрове за работа с деца на улицата, приюти и кризисни центрове.

 

Общините могат да кандидатстват с повече от едно проектно предложение по процедурата, но за различен тип услуга. Срокът за изпълнение на проектните дейности не трябва  да е по-дълъг от 18 месеца, като крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.06.2023 г.

 

Допустими по процедурата са дейности по: подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала, разкриване и функциониране на услугите.

Бюджетът на процедурата е 18 млн. лв.