Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС: Указания във връзка с извънредното положение

23.03.2020

491

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, ще разрешава временно спиране на срока за изпълнение на финансираните чрез тях проекти, заради извънредното положение в страната и мерките, въведени в съседните държави.

За целта водещите партньори по проектите трябва да подадат искане за временно спиране, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по тях, на имейл адрес: e-tcm@mrrb.government.bg .

Задължително трябва да се посочи конкретен период с начална и крайна дата, който не може да бъде по-дълъг от обявения период за извънредно положение.

Бенефициентите ще бъдат уведомени за периода на временното спиране по всеки индивидуален договор, като то ще може да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на съответната страна и/или обоснована необходимост от страна на бенефициентите.

След отпадане на извънредното положение бенефициентите не следва да изпращат искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите.

Срокът за изпълнение на договорите за субсидия няма да бъде удължаван над максимално допустимия, съгласно посочените в Насоките за кандидатстване.

Управляващият орган на програмите ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания, да обработва сигнали за нередност по отношение на партньорите на територията на Република България и да издава решения за налагане на финансови корекции, както и да издава писма за възстановяване на суми по финансови корекции и неусвоени аванси.

Всички останали насоки, указания и изисквания, свързани с кандидатстването и изпълнение на проекти по програмите остават непроменени. Подготовката на договори за субсидия следва установения ред, като те ще бъдат изпращани чрез куриерски услуги за полагане на подпис и печат от страна на Водещия партньор.

МРРБ  приканва също партньорите по проекти да извършат анализ на планираните дейности. При необходимост дадено събитие да бъде отменено или отложено, поради ограниченията от въведените извънредни мерки партньорите следва да преценят възможностите за алтернативни начини провеждане – например онлайн конференции, видео конференции и други, а по отношение на мерките за информация и публичност – чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други.

Водещият партньор следва да поддържа постоянен контакт със Съвместния секретариат относно всички промени в договора за субсидия, които могат да бъдат предизвикани от въведените извънредни мерки.

Подробни указания за изпълнение на проектите във връзка с извънредното положение в страната може да намерите: