Често допускани грешки по проекти по ОП НОИР

30.04.2020

295

На http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=843  е публикуван  Анализ на най-често допусканите грешки, установени от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ.

В анализа са включени често допускани грешки в 3 основни направления, както следва:

  1. Грешки при подготовката и откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Като такива са констатирани: незаконосъобразен избор на ред/вид процедура за възлагане на обществена поръчка; липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции; липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест; липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти или заявления за участие при съществени изменения в условията по обявената обществена поръчка; липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация; незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител; условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата; използване на критерии за подбор, условия за изпълнение на поръчката, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата; други условия, които необосновано ограничават достъпа на участници до обществената поръчка; незаконосъобразна методика за оценка на офертите; отклонения свързани с технически спецификации и предмет на поръчките;
  1. Грешки, свързани с разглеждането и оценяването на офертите и сключването на договорите за обществени поръчки: грешките са: определеният за изпълнител участник не отговаря на предварително определените от възложителя изисквания, но в резултат на пропуски в работата на комисията е допуснат до участие и оценка; неправилно прилагане от страна на комисията на определените от възложителя критерии за подбор и/или техническите спецификации, което е довело до неоснователно отстраняване на участници/кандидати; неправилно прилагане на методиката за оценка; преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител; недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка;
  2. Грешки при изпълнението на договорите за обществени поръчки/незаконосъобразно изменение на договора за обществена поръчка: Към тази категория спадат случаите, при които са налице: изменения в цената за изпълнение на поръчката и/или плащанията по договора; промяна в срока за изпълнение; промяна на количеството и обема; намаляване/неизпълнение на обхвата на поръчката без пропорционално намаление на цената; промяна на екипа за изпълнение на поръчката и др.

В Анализа са посочени и конкретни примери на отделни типове нарушения.