Търсим мотивирани и ангажирани изборни лица за представители на НСОРБ в:

09.05.2017

295

 -Държавно- обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата: Основната задача на Комисията е да подобри координацията между държавните органи и обществеността по отношение на  проблемите на безопасността на движението по пътищата. Подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата, дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, анализира информацията, изготвя доклади, национални програми и др. 

-Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Комисията е орган акредитиран от Съвета на Европа и взима решение за присъждане на високото европейско признание, а именно Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а членове са представители на централната  и  местна власт, неправителствени организации, национални медии и академични среди.

Ще очакваме от заинтересовани изборни лица, информация за трите им имена, длъжност, община и координати за връзка на електронен адрес namrb@namrb.org или факс: 02/943 44 31 до 19 май (петък).