Стартиране на обучения по новият механизъм за лична помощ

15.08.2019

596

 

При изключително голям интерес на 13 август 2019 година стартираха обученията инициирани от НСОРБ относно практическото приложение на Закона за личната помощ и подзаконовата уредба към него. Първата група от над 80 участника ползваха комфорта на хотел „Гергини“ на НСОРБ, близо да град Габрово. 

Лектори на двете обучения бяха представители на Агенцията за социално подпомагане - Анелия Василева – Главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ и Весела Минковска – Директор дирекция „Информационни системи“ и Росица Димитрова – деректор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ от община Велико Търново. Участниците бяха приветствани официално от г-жа Силвия Георгиева – Изпълнителен директор на НСОРБ.

В рамките на предвидените теми по програмата участниците от общините дискутираха редица открити въпроси и получиха практически насоки за осигуряване на предоставяне на лична помощ от страна на общините от 1 септември. Отчетен беше и факта, че настоящото законодателство беше прието под натиск, без съгласуване и консултиране от наша страна, което проличава и в многото разминавания между различните нормативни документи, особено по отношение спазването на трудовото законодателство и невъзможността за коректно сключване и регистриране на трудовите договори на асистентите. Очакваме официален отговор от МТСП по поставените въпроси относно приравняването на асистентите по Закона за личната помощ към „Личен асистент“, както и конкретни указания за вида на трудовото правоотношение, начина на регистриране и отчитане на работното време, съобразно полагаемите се и реално отработени часове, вкл. и в НАП. Сред основните теми, фокус се постави на направленията и заключенията на подкрепящите мерки по видове подкрепа и потребност от предоставяне на социалните услуги, лична помощ или друг вид подкрепа; тристранното споразумение между община, АСП и НОИ, сроковете за обмен на данни и информаци и др. Предоставени бяха добри практики на община Велико Търново и бланки на основни документи и процедури във връзка с изпълнението на ангажиментите на общините по Закона за личната помощ и уредбата към него. Лекторите от АСП представиха документите и възможността да се ползва информация от масивите на Агенцията за улеснение на административната дейност на общините, прилагащи механизма и Споразумението.

НСОРБ се ангажира да търси отговори на въпросите във връзка с личната помощ както от МТСП и АСП, така и от законодателя. Основният въпрос, за който ще очакваме спешен отговор от МТСП