Стартира набирането на проекти по Красива България

11.09.2020

250

В периода 14.09.2020 г. – 06.01.2021 г. ще се проведе кампания за набиране на проекти по Проект  „Красива България” (ПКБ) за календарната 2021 г.

Три, ще са мерките, по които общините ще могат да се депозират проектни предложения:

1.Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:

Допустими проектни предложения:

 • строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност- при условие, че собствениците им ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 • СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Финасова рамка:

 • общ бюджет - от 60 000 лв. до 400 000 лв. с ДДС;
 • финансиране от ПКБ - най-много 120 000 лв. с ДДС;
 • съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

 

2.Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”:

Допустими проектни предложения:  

 • СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приемна грижа и обществени трапезарии);
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно- реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 • СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Финасова рамка: идентична на Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

 

3.Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:

Допустими проектни предложения:

 • СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют).

Не се финансират СМР/СРР на обекти, които са със статут на недвижима културна ценност.

Финасова рамка:

 • общ бюджет - от 60 000 лв. до 400 000 лв. с ДДС;
 • финансиране от ПКБ - най-много 180 000 лв. с ДДС;
 • съфинансиране от кандидата - най-малко 30% от общия бюджет за проектното предложение.

Общи финансови условия:

 • Разпределение на общия бюджет за проектно предложение със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 лева с ДДС, както следва:
  • 94% от общия бюджет за СМР/СРР на обекта;
  • 6% от общия бюджет за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за проектно предложение със стойност за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС,  както следва:

 • 90% от общия бюджет за СМР/СРР на обекта;
 • 4% от общия бюджет за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица;
 • 6% от общия бюджет за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

При всички обекти по мерките, които са със стойност за СМР/СРР над 215 хил. лв. с ДДС, задължително се прилагане мярка МОЗ „Професионално обучение за придобиване на квалификация”.

 

Общините могат да подадат само по едно проектно предложение по всяка една от мерките.

Сключилите договори по ПКБ, общини ще имат задължението да изберат изпълнител на СМР/СРР и да сключат с него договор най-късно до 11.06.2021 г.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване на www.mlsp.government.bg - рубрика Проект „Красива България”.