Старт на подготовката на Програмата за околна среда за периода 2021-2027

10.01.2020

352

Директорът на дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в община Стара Загора и Десислава Стойкова - юрисконсулт в НСОРБ са представителите на общините в Тематичната работна група (ТРГ) за подготовка на Оперативната програма „Околна среда“ за програмния период 2021-2027 г., която проведе вчера своето първо заседание.

Водещо ведомство по подготовката на бъдещата програма е Министерство на околната среда и водите. В групата за разработването й участват над 60 представители на отделни ведомства, институции и организации.

Членовете на Тематичната работна група одобриха правилата за бъдещата си съвместна работа. Бе прието предложението на НСОРБ за увеличаване на сроковете за предоставяне на материали за заседанията най-малко 10 работни дни преди конкретната дата заседанията.

До края на януари ще бе готов първия вариант на бъдещата Оперативната програма „Околна среда“. Тя ще разполага с индикативен бюджет от 1 550.84 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд (евродял, съгласно РМС № 335/07.06.2019 г.). Ще се финансират дейности на цялата територия на страна. Мерките, които ще подкрепя програмата, ще включват инвестиции в секторите:

    • Води: предвижда се запазване на настоящия подход, т.е. бенефициенти остават ВиК операторите в консолидираните ВиК територии; обмисля се възможност за допустимост и на неконсолидирани територии, в рамките на които само една община не участва в регионалната асоциация; ще бъдат водени разговори с ЕК за инвестиции и в агломерациите между 10 хил. екв. ж. и 2 хил. екв. ж. на база предварително тяхно приоритизиране;
    • Отпадъци: рециклиране, повторна употреба и намаляване на депонирането, повишаване на информираността на населението за устойчивото използване на отпадъците като ресурс;
    • Превенция на риска: разширяване на настоящия обхват - рискове от свлачища и наводнения, рискове предизвикани от пожари, включително горски, земетресения и засушавания;
    • Качество на атмосферния въздух: разширяване на обхвата на допустимите бенефициенти и включване на мерки срещу замърсявания, предизвикани от източници, различни от праховите частици. Потенциални мерки за подкрепа: зелени пояси, стимули за населението за използването на по-чист, включително личен транспорт; създаване на места и зони с чист атмосферен въздух.

НСОРБ благодари на представителите си в ТРГ за участието в заседанието и предоставената информация за хода на подготовката на новата програма.