Становище по ЗИД на ЗУСЕСИФ

14.09.2017

370

 

На 8 септември в Народното събрание е внесен ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-53.pdf

Като по-важни могат да се посочат следните изменения и допълнения предложени от вносителите:

  1. Разширява се дефиницията на „средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)”. Към средствата съставляващи до момента ЕСИФ се включва и националното съфинансиране по програмите. С това правилата относими към средствата от ЕС се въвеждат и за средствата представляващи собствен принос на бенефициентите;
  2. Предвижда се някои от функциите на ръководителя на УО да се изпълняват и от овластени от него лица;
  3. Въвежда се размер на съдебна такса при обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт; 
  4. Променя се срокът, в който одобрените за получаване на финансиране кандидати следва да депозират пред УО документи доказващи, че отговарят на изискванията за бенефициент. Предвиденият понастоящем срок от 10 дни за представяне на документите, при неспазването на който УО може да откаже сключване на договор за финансиране, се променя на „разумен срок, който не може да е по-кратък от 10 дни”;
  5. Въвежда се забрана за верифициране на искания на бенефициенти по междинни и окончателни плащания при започната процедура по администриране на нередност. Понастоящем не се верифицират разходи само в случай че бенефициент не представи в срок изискани му документи или разяснения.;
  6. Прецизира се реда и се разширяват основанията за извършване на финансови корекции. Уточняват се случаите, в които не се издават отделни решения за определяне на финансова корекция. Конкретизира се налагането на финансови корекции за бенефициентите, които не са възложители по ЗОП;
  7. Прередактират се досегашни текстове касаещи заплащането на финансовите корекции. Редът за покриването им остава непроменен, чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента или от следващо плащане по проекта, а когато това е неприложимо - чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения. След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Отпада съществуващ текст, гарантиращ интересите на бенефициентите, указващ че съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането;
  8. Уточнява се, че изпълнителният директор на ДФЗ налага финансови корекции по мерките и подмерките на Програмата за развитие на селските райони. ДФЗ съответно провежда процедурите по администриране на нередности.

 

В становището ни категорично се противопоставяме на въвеждането на забраната за верифициране на искания на бенефициенти по междинни и окончателни плащания при започната процедура по администриране на нередност, настояваме да се запази разпоредбата указваща, че съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането и предлагаме текстове за разграничение на отговорностите и за трайно унифициране на правилата по налагане на финансови корекции. Пълният текст на становището ни тук.