Стандартизирани документи за общински услуги, включени в Приложение 5 и Приложение 6 на ПМС 172/2019

С приложенията към ПМС 172 от 11 юли 2019 за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване е извършено стандартизиране на документи, свързани със заявяването на 16 общински административни услуги.

В Приложение 5 са включени файловете в DOC формат за заявленията за 13 от услугите и 3 протокола за устно заявяване.

В Приложение 6 са включени файловете в DOC формат на готовите документи в резултат от изпълнението на 3 от услугите.