След близо 5 годишно прекъсване, беше възстановена дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление

27.08.2020

170

Актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г., Програма за нейното изпълнение през следващите пет години  и предложения за промени в постановлението, което регламентира работата на Съвета по децентрализация на държавното управление ще бъдат подготвени от Междуведомствена работна група с участието на НСОРБ. Това реши на свое заседание, свикано по инициатива на Националното сдружение, Съветът, който не е заседавал от 2016 г. През април НСОРБ за пореден път постави пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която е и председател на Съвета, въпроса за неговата ефективност. НСОРБ ще предложи в Програмата за периода 2020 – 2025 да бъде включен пълният пакет от мерки, които остават неизпълнени от предходните програми – фискална децентрализация чрез реорганизиране на данъчната система с оглед разнообразяване на местните данъци; мерки за защита и развитие на собствената сфера на дейност на местното самоуправление и законова защита от прехвърляне на несвойствени за общините дейности. 

Представеният от Секретариата доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация 2016 – 2025 и развитие на процеса на децентрализация през периода 2016 – 2019 бе приет само за сведение, поради съществените критични бележки, изразени от общините.

НСОРБ изрази категоричната позиция, че основните мерки от Програмата за децентрализация 2016-2019 г. остават в преобладаващата си част неизпълнени и една от основните причини за това е и практическото бездействие на Съвета по децентрализация.

Представителите на НСОРБ в Съвета по децентрализация настояха междуведомствената работна група, която предстои да бъде формирана със заповед на министър Петя Аврамова, да актуализира стратегическия документ, който очертава основните приоритети по децентрализацията на държавното управление и да ги представи за утвърждаване от Министерския съвет. На тази база да бъде разработена Програмата за нейното изпълнение с хоризонт до 2025 г., като освен мерки за преодоляване на изоставането, да бъдат планирани конкретни и същностни за децентрализацията дейности. НСОРБ настоя и за прозрачен контрол по изпълнението на Програмата, който да обвърже всички ведомства, чиито представители са членове на Съвета по децентрализация на държавното управление.

Подробна информация за заседанието четете в Електронния бюлетин на НСОРБ в петък 28.09.2020 г.