Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване) - функции и условия за присъединяване и ползване

 

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира система за сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез мейл и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се записва като се ползва услуга за удостоверяване на време.

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Всички администрации могат да интегрират модула за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

С разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 10.10.2019 г., на административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги се вменява задължение да осигурят техническа възможност, с която да осигурят на заявителите на сигнали и предложения, жалби, протести, молби, искове и приложенията към тях, възможност да подават съответните документи и съобщения по електронен път по реда на Закона за електронното управление, съответно по Закона за съдебната власт.

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване

За регистрация на физическо лице: https://edelivery.egov.bg/Account/Register

За регистрация на юридическо лице: https://edelivery.egov.bg/Register/LegalPerson

За регистрация на администрации и лица по чл.1 ал.2 - заявление до Председателя на Държавна агенция "Електронно управление" (попълва се електронно)

Лица за контакт:

Цветелина Тодорова - тел. 02/949 2274; e-mail: tttodorova@e-gov.bg

Катерина Неделчева – тел. 02/949 2350; e-mail: knedelcheva@e-gov.bg