Сагата с прехвърлянето на общинските язовири – пред скорошна развръзка

21.06.2019

719

През юни м.г. Народното събрание прие внесения по инициатива на НСОРБ законопроект за изменение на Закона за водите, касаещ общинските язовири. Частта за категоризирането им и прилагането на мерки за контрол беше разработена съвместно от НСОРБ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а частта за прехвърляне на общинските язовири на държавата – от ресорни министерства и Министерския съвет.

Възможността за прехвърляне на язовири, които местните власти не могат да поддържат, предизвика широк интерес. До крайния срок – 7 октомври 2018 г., 119 общини изпратиха заявления за прехвърляне на общо 2 734 язовира – практически повече от половината общински язовири.

След като през ноември нямаше изпълнение по тях, започнахме интензивни контакти с Министерство на икономиката. Оказа се, че други централни ведомства са констатирали „правни дефицити, които възпрепятствали процедурата по прехвърляне“.

В кратки срокове с Министерство на икономиката изготвихме нов законопроект, който да отстрани „дефицитите“. Представихме го заедно на среща с ръководството на Парламентарната комисия по околната среда и водите през февруари 2019 г. В резултат, бяхме насочени към съгласуване на законопроекта с по-широк кръг компетентни министерства.

Повече от 9 месеца изчаквахме консолидиране на позицията на централните ведомства. През този период получавахме тревожни сигнали от общините и въпрос защо Министерството на икономиката не извършва прехвърлянето на заявените язовири.

След настойчиви усилия на НСОРБ, днес, на 21 юни, народни представители внесоха в парламента изготвения от НСОРБ и Министерство на икономиката законопроект за изменение на Закона за водите, който ще отблокира процеса по прехвърлянето.

По-важните промени в законопроекта са следните:

  • Регламентира се възможността за разпореждане с язовирите като публична общинска собственост, което досега се изтъкваше като основна пречка за прехвърлянето;
  • Прехвърлянето ще се осъществи чрез договор за дарение между общината и съответния областен управител;
  • Въвеждат се критерии, по които да се приема или отказва приемането на заявените за прехвърляне язовири – наличие на документ за общинска собственост, съответствие на понятието „язовир“ съгласно Закона за водите, няма да се приемат язовири отдадени на концесия;
  • Предвижда се областният управител да се произнася със свой акт за приемането или отказа. Съответно този акт може да се обжалва по реда на АПК;
  • Въвежда се постоянно действаща възможност за общините да заявяват язовири за прехвърляне – вече и извън досега предвидения тримесечен срок, който изтече през октомври 2018 г.;
  • Опростена е процедурата – заявленията за прехвърляне ще се подават до областния управител, като копие се изпраща и до министъра на икономиката. Подадените досега заявления на общините ще бъдат изпратени от министъра на икономиката до съответните областни управители;
  • Въведени са срокове за всеки от етапите на процедурата. Това ще предотврати бъдещи забавяния по причина на държавните органи.

С пълния текст на законопроекта може да се запознаете от страницата на Народното събрание

 

НСОРБ благодари за подкрепата при съгласуване и внасяне на законопроекта на народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов, които не забравят че са били общинари, и подкрепят общинските позиции в законодателния процес. Благодарим и на останалите вносители на законопроекта.

Призоваваме общинските ръководства, при срещите си с народните представители по райони, да настояват за своевременното разглеждане и приемане на законопроекта.