С Постановление № 210/28.08.19г.Министерски съвет прие план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

30.08.2019

592

Приетата от МС план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. е на обща стойност 70 700,0 хил. лв.

С Постановлението се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. със сумата 47 243,0 хил. лв., както следва:

  1. по “Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма “Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 45 905,0 хил. лв., в т. ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на общинските и на секционните избирателни комисии;
  2. по бюджетна програма “Администрация“ – 1338,0 хил. лв.

Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията и осигурителните вноски върху тях на членовете на общинските и на секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в рамките на одобрените разходи в размер на 45 905,0 хил. лв.

Разпределението на сумата от 47243,0 хил.лв. за разходите по бюджета на МС за организационно техническа подготовка на изборите е както следва:

  • За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на общинските и секционните избирателни комисии – 30 850,0 хил. лв.
  • За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерски съвет, областните и общинските администрации – 16 393,0 хил.лв.

НСОРБ многократно алармира Министерски съвет и Централната избирателна комисия за недостатъчните средства, които се отпускат за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори в общинските администрации. След проведената среща с представители на ЦИК и общините през месец юли, писмото, което изпратихме с поставените искания бе препратено от АМС до министъра на финансите.

За резултатите говорят цифрите:

През 2015 година за произвеждането на местни избори и референдум общите разходи по бюджета на МС са били в размер на 37 000 000лв., като от тях за възнаграждения, и осигурителни вноски за членовете на СИК и ОИК са определени  21 400 000 лв., а за логистично осигуряване на изборния процес от АМС, областните и общинските администрации, в това число и за отпечатване на хартиените бюлетини и за таксата за финансов контрол са в размер на 15 500 000 лв.

Освен увеличаването на възнагражденията на членовете на СИК и ОИК със сумата от 9 450,0 хил.лв. са завишени и средствата за логистично осигуряване на изборния процес от АМС, областните и общинските администрации с 893 000 лв. Така погледнато увеличението изглежда минимално на фона на сумата за възнаграждения на членовете на комисиите, но при подробния анализ става ясно, че през тази година средствата за отпечатването на бюлетините са предвидени по бюджета на ЦИК – 8 950,0 хил.лв. Това означава, че отпада един голям разход и предвидените средства ще са само за логистичното осигуряване на изборния процес.