С ПМС № 172 от 11.07.2019 г. се унифицират документите за 16 общински административни услуги

17.07.2019

1079

С Постановлението, публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., се унифицират документи, свързани със заявяването и предоставянето на общински административни услуги, групирани в следните тематични раздели:

Раздел “Устройство на територията” – шест услуги:

 • 2027 „Издаване на скици за недвижими имоти”
 • 2054 „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж”
 • 2082 „Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот”
 • 2084 „Издаване на удостоверение за търпимост на строеж”
 • 2112 „Издаване на разрешение за строеж”
 • 2117 „Одобряване на подробен устройствен план”

Раздел “Нотариална дейност – три услуги

 • 2015 „Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване”
 • 2072 „Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа”
 • 2094 „Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и на съдържанието на пълномощно по чл. 337 от Закона за задълженията и договорите”

Раздел “Кадастър” – две услуги

 • 2119 „Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство”
 • 2120 „Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план”

Раздел “Гражданска регистрация и актосъставяне” – две услуги

 • 2000 „Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние”
 • 2110 „Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина”

Раздел “Местни данъци и такси ” - една услуга

 • 2171 „Издаване на удостоверение за декларирани данни”

Раздел “Транспорт” - една услуга

 • 2012 „Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране”

Раздел “Зелена система ” - една услуга

 • 2068 „Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии”

За посочените административни услуги, с изключение на трите от тематичен раздел „Нотариална дейност”, са изготвени образци на заявления, които включват списък на документите, които заявителят на услугата следва да приложи, ако са необходими такива. В него не са включени документите, които общините следва да изискат по служебен път. За всяка от трите административни услуги от тематичен раздел „Нотариална дейност”, които съгласно закона се заявяват само устно пред длъжностното лице извършващо нотариалната заверка, е изготвен Протокол за устно заявяване съгласно разпоредбите на чл. 29, ал. 5 на АПК. Образците на посочените заявления и протоколи за устно заявяване за включени в Приложение № 5 към новосъздадения с ПМС № 172/2019 чл. 5а, ал. 2 на Наредбата за административното обслужване.

За три от посочените общински административни услуги са изготвените образци на Удостоверенията, които се явяват краен резултат от тяхното изпълнение. Те са включени в Приложение № 6 към чл. 5а, ал. 2.

В служебния раздел на Интегрираната информационна система на държавната администрация са публикувани в *DOC формат документите от двете приложения. Всяка община следва да въведе образеца на съответното заявление в раздела на Административния регистър на предоставяната от нея конкретна административна услуга, за да могат нейните заявители да го ползват.

Промените, включени в ПМС № 172/2019, влизат в сила от датата на публикуването му в ДВ.