Резултати от оценката по процедурата за улично осветление по Норвежката програма

28.07.2020

239

На https://www.eeagrants.bg/novini са публикувани резултатите от оценката на административното съответствие и допустимостта на общинските проекти по процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Предложени за отхвърляне са проектни предложения на 4 общини, които могат да подадат възражение до Ръководителя на Програмния оператор в едноседмичен срок от съобщаването на резултатите. Възражението се подава чрез ИСУН 2020.

Списъкът с мотивите за отхвърляне на проектните предложения ще намерите ТУК