Резултати от оценката на общинските проекти за ЕЕ по ОПРР

16.07.2020

271

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/5162 е публикуван списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура  BG16RFOP001-2.003  „Енергийна ефективност в периферните райони-3”  по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР). Справката показва, че се отхвърлят 23 проекта на 10 общини.

Общините, чиито проектни предложения не са допуснати до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на нотификацията от ИСУН на асоциираната електронна поща на кандидатите.