Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на общи устройствени планове

Съобразно осигуреното за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) финансиране, утвърдено с Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 2020 г.), дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на проекти на ОУПО продължава и през 2020 г.

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на ОУПО. В съответствие с одобрените Ред и условия МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общини, които са кандидатствали след 2016 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУПО, но не са сключили споразумения с МРРБ до изтичане на бюджетната 2019 г., както и общини които към момента не са кандидатствали за подпомагане. Допуска се финансиране по сключени договори на общините с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение (действие) не е приключило. Възможност за финансиране ще имат и общини, които през 2015 г. са сключили споразумения с МРРБ с краен срок на действие – до изтичане на бюджетната 2015 г., които не са изпълнили споразуменията и същите са прекратени с изтичане на крайния срок.

Одобрените ред и условия и Приложението към тях можете да изтеглите от "Документи", под текста.