Разширен обхват на финансовите корекции в новата наредба

 

С ПМС  № 57 от  28 март  2017 година е приета Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С постановлението се отменя досега действащото ПМС № 134 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”.

 

В новата наредба се констатират следните съществени изменения и допълнения:

  • Разширява се обхвата на финансовите корекции.
  • Разширява се приложението на Наредбата, като в обхвата й се включват и ОП Храни и Програмите за европейско териториално сътрудничество.

 

Наредбата е изцяло в духа на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С нея се регламентират:

  1. Случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
  2. Минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите корекции, определяни за нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1-9 от ЗУСЕСИФ.

Определени са и двата метода за определяне на финансови корекции - диференциален и пропорционален метод. Както и в досегашната методика, регламентирано е, че определянето на размера на финансовите корекции се извършва, чрез прилагането на диференциален метод, а когато това е невъзможно - чрез пропорционален метод.

За нередности, които представляват нарушаване на правилата за държавната помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз и такива, при които има постъпили инцидентни приходи във връзка с изпълнението на проекта /чл. 70, ал. 1, т. 2 и 8/, е посочено, че не се прилага пропорционалният метод.

Нередностите, за които е приложим пропорционалния метод, както и приложимите процентни показатели на финансови корекции за тях, са посочени в приложенията на наредбата.

Приложение 1 по същество дублира досегашното Приложение към чл. 6, ал. 1 на досега действащата методология за определяне на финансови корекции. Запазени са размерите на процентните показатели за отделните нарушения като са направени промени в на някои нарушения и техните описания, в съответствие с новия ЗОП.

Приложение 2 е изцяло ново и регламентира приложимите процентни показатели за нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 3-7 от ЗУСЕСИФ. Според него 100 % финансови корекции ще бъдат налагани когато:

  • По отношение на бенефициента е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012
  • Нарушени на принципите по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС)
    № 1303/2013
  • Нарушено е изискването за дълготрайност на операциите в случаите и в сроковете по чл. 71 от Регламент(ЕС) № 1303/2013
  • За проекта или за част от него не е налична пълна одитна следа и/или аналитично отчитане на разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система

 

При неизпълнение на мерките за информация и комуникация - задължителни за бенефициентите е предвидена корекция в размер на 5 на сто.

Внимание заслужават и предвидените стъпаловидни санкции при неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата. Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто - размерът на финансовата корекция е 0 на сто. А когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори падне под 45 на сто - размерът на финансовата корекция е 100 на сто.

При предвидените стъпки за увеличаване на размера на ФК е спазен принципа на пропорционалността, като с равна стъпка от 5% се увеличава размерът на корекцията до предвидената стойност от 45 % изпълнение на одобрените индикатори. Изпълнение под тази стойност показва, че е налице изключително ниско ниво на изпълнение на проекта, поради което следва да бъде наложена предвидената 100% ФК.

 

В приетата наредба са отразени и предложенията и коментарите на НСОРБ касаещи унифицирането на понятията „пропорционален подход" и „пропорционален метод", както и идеята за намаляване на праговете за санкции при неизпълнение на одобрени по проектите индикатори.

 

Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,  влиза в сила от деня на обнародването в ДВ бр.27, от дата 31.3.2017 г.