Разнопосочни тълкувания препятстват изпълнението на обществени поръчки

31.03.2020

1179

В НСОРБ постъпват множество сигнали от общините във връзка с противоречиво тълкуване и прилагане на чл. 3, чл.4 и чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение / ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., (обн. ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020 г.).

НСОРБ е изпратило писмо до председателя на Комисията по правни въпроси в 44 Народно събрание Анна Александрова, до министъра на финансите Владислав Горанов и изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова с предложение за законодателна инициатива, която да гарантира еднозначно, че сроковете по чл.3 и чл. 4 от Закона не включват сроковете по ЗОП и ППЗОП.

Разпоредбите на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП водят до разнопосочни тълкувания както от страна на възложителите, така и от страна на участниците в обществени поръчки по отношение приложимостта им спрямо ЗОП и Правилника за неговото прилагане.

Общините обръщат внимание, че на фона на сериозните затруднения, които изпитва бизнеса в условията на извънредно положение е важно да продължи възлагането и изпълнението на обществени поръчки, като механизъм за извършване на икономическа дейност в условията на реална конкуренция и при спазване на правилата за прозрачност в управлението на публичните ресурси. Не на последно място, значителна част от изпълняваните по реда на ЗОП дейности, са свързани с изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС.