Ръководството на НСОРБ дискутира с вицепремиера Дончев общинските европроекти

12.05.2020

254

На 12 май, по покана на УС на НСОРБ, заместник министър-председателят Томислав Дончев, участва във видеоконферентно заседание на ръководния орган на Сдружението.

Дискусията с членовете на УС и КС, включваше две основни теми- подготовка ни за програмен период 2021-2027 година и изпълнението на общинските проекти подкрепени от настоящите еврофондове.

От страна на НСОРБ, Калин Каменов, кмет на община Враца постави въпроса за осигуряването на подкрепа на общините от настоящите европрограми или от държавния бюджет, за подготовка за следващия програмен период. Средства са необходими в три основни направления, за: разработването на общинските планове за развитие, изготвяне на техническа и друга документация по бъдещи инфраструктурни проекти и подготовка за прилагане на новия териториален подход чрез интегрирани териториални инвестиции.

По оценки на НСОРБ, 15 млн. лв. са необходими, за да се подпомогне несъмнено важния процес по стратегическо планиране в общините, а именно разработването на общинските планове за развитие за следващите седем години. През 2019 г. Сдружението на няколко пъти предложи този ресурс да се осигури от  ОП „Добро управление“ (ОПДУ), като за момента няма положително решение в тази посока. Финансиране от 10 млн. лв. е нужно за създаването на партньорства и подготовка на интегрираните концепции, с които на регионално ниво ще се кандидатства по новия териториален подход по бъдещата Оперативна програма за развитие на регионите. Тези средства биха могли да се обезпечат от настоящата ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).

Вицепремиерът Дончев информира кметовете, че в следващите дни се очаква по-голяма яснота за ефекта на въведените ограничителни мерки, свързани с намаляване на разпространението на коронавируса, върху държавния бюджет. В последствие, съгласно резултатите и възможностите, ще се прецени планирането на нови мерки насочени към възстановяването на икономиката. Според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия (ЕК)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_799, в средата на годината се очаква рязък спад от 6% до 7% в БВП на страните-членки на ЕС, последван от растеж от около 6% през 2021 година.

За противодействието на пандемията от Covid-19, страните-членки не са получили допълнително европейско финансиране, каквито анонси за такова има. Комисията е разрешила единствено препрограмиране на настоящите европрограми и насочване на неизползван по тях ресурс към мерки за борба с пандемията. Страната ни се е възползвала от това, като чрез промени в отделните оперативни програми около 1 млрд. лв. са насочени за подкрепа на медицинския персонал, обезпечаване на предпазни средства и необходимо оборудване за здравната система, гаранции по банкови кредити за предприятията, безвъзмездно подпомагане на микро и малките предприятия, субсидирана заетост и социални мерки. Депозирано е и искане пред ЕК да се използват авансово до 300 млн. лв. от индикативните европейски средства за следващия програмен период за антикризисни мерки.

Подготовката ни на национално ниво за следващия програмен период 2021-2027 година, се осъществява с предварително планираните темпове. В края на м. март първите проекти на новите европрограми са изпратени в Брюксел за неформално съгласуване. Във връзка с акцентите на европейско ниво върху мерки за възстановяване на икономиките след пандемията от Covid-19 и лансираните предложения по Европейската Зелена сделка, настоящите текстове на бъдещите програми ще са обект на преработване. Очакванията са за забавяния от над 1 година в стартирането на новия програмен период.

По необходимостта от финансиране на подготовката ни за новия програмен период, Дончев изрази пълната си подкрепа. Той спомена, че опитът ни до момента показва, че колкото по-подготвени сме за бъдещ програмен период, толкова по-добри са резултатите, които показваме през същия.

ОПРР не разполага с ресурс за подкрепа подготовката на партньорствата за бъдещия програмен период. В допълнение, поради неясен обхват на предстоящите интегрирани инвестиции в рамките на втората й приоритетна ос, подкрепа би могла да се предостави след изясняването им и одобряването на концепциите от Регионалните съвети за развитие. Пречки за предоставянето на подкрепа за подготовка на проекти за големите 10 града в обхвата на бъдещата първа ос на програмата, с оглед на факта, че същите до голям степен ще са предефинирани, няма. Следва да се има и предвид, че интегрираните планове за справедлив преход по Зелената сделка, след постигането на Споразумение с ЕК за броя на областите, обект на финансиране, допълнително ще усложнят процеса на интегрираното  планиране.

Не малък ресурс от бюджета на ОПДУ е пренасочен за борба с коронавируса, но ще се търсят възможности за финансиране на общинските планове за развитие. До края на седмицата, след разговори с Управляващия орган на програмата, ще има яснота по темата.

По втората тема за изпълнението на общинските проекти от настоящия програмен период, членовете на УС споделиха с вицепремиера тревогите си от намаляването на ресурс по покани за набиране на инфраструктурни проекти, прекратяване на обявени за кандидатстване схеми и заличаване на планирани процедури за набиране на проекти с бенефициент общините. Мотив за тези действия е пренасочването на средства от отделните програми за борба с коронавируса. Конкретните примери са намаляване с 30% или с 15 млн. лв. на бюджета на процедурата за мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и публичен сграден фонд на териториите на градовете на 28-те малки общини по ОПРР, заличаване на две процедури на стойност 55 млн. лв. за обезпечаване на правомощията на общините по Законите за социалните услуги, хората с увреждания и личната помощ, както и за повишаването на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), прекратяване на процедурата за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и др. В отговор Томислав Дончев, каза че при препрограмирането на програмите са положени усилия, да не се засягат процедури с инвестиционен компонент. На същите в дългосрочен план ще се разчита за възстановяването на строителството, в допълнение по тях ще се създадат и активи, които са с широк кръг ползватели. При условие, че от страна на ЕК се осигури допълнителен ресурс, част от засегнатите процедури биха могли да се реализират в първоначалния им обхват. В противен случай, те биха могли да са сред първите покани за набиране на проекти в новия програмен период, т.е. да се третират като временно отложени.

Предложението на УС от края на м. април за oсигуряване на достъп до процедурата по ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за предприятия от цялата страна, опериращи във всички икономически сектори, а не само за тези от градските райони, е прието. След получаване на становище на ЕК относно държавна помощ, за 14 май се планира обявяване на кандидатстването по процедурата. Всички фирми от цялата страна, без тези опериращи в сектора на първичната преработка на селскостопански продукти, ще могат да получат грантове от 3 хил. лв. до 10 хил. лв. Окачва се с това над 20 хил. предприятия да бъдат подкрепени, при прилагане на опростена процедура по е-кандидатстване и одобряване на финансирането им по реда на депозирането на проектите, до изчерпването на планирания общ бюджет  от 173 млн. лв. Към общинските ръководства се апелира, да разпространят тази информация сред фирмите на местно ниво, както и да ги уведомят че от значение за получаването на подкрепа, ще важи само и единствено, дата и часа, в който са депозирали проекта си. Същите ще се генерират автоматично от е-системата за кандидатстване ИСУН 2020.

Общинските фирми и предприятия, в които са заети над 35 хил. работници, ще могат да се възползват от процедурата по ОПИК. За средните фирми сред тях, които са със задължения към бюджета, се обмисля промяна в схемата 60/40, както и нова схема по ОПИК с ресурс от около 160 млн. лв.- 170 млн. лв. По всяка вероятност достъп до него ще имат само фирми в ограничен кръг от икономически сектори. Коментира се сред тях да са фирми от сектора на обществения транспорт- градски и междуградски, като се планира и нарочна подкрепа от ОП РЧР за субсидирана заетост. Допълнителна яснота се очаква до края на седмицата.

По поставени от НСОРБ въпроси, свързани със забавената оценка на общински проекти по подхода ВОМР и по искания за междинни и окончателни плащания по инфраструктурни проекти, депозирани още в края на 2019 г., Дончев  информира, че Управляващите органи (УО) работят с намален капацитет, като усилията им са насочени и приоритетно към процедури за борба с коронавируса. След възобновяването на дейността им, инструкции за което са им изпратени, забавянията ще се наваксат. Забавянията при оценката на проектите по ВОМР подхода се дължи на повторното им оценяване от страна на УО, което те обясняват с липсата на капацитет на МИГ и на местните власти, на които обаче са делегирани такива отговорности. Въпросите с липсата на доверие и укрепването на капацитета на местните власти да инициират и реализират важни за населението им проекти, ще са ключови при реализацията на новия интегриран териториален подход.

Кметовете дискутираха с Томислав Дончев и възможностите за превенционни механизми и промяна на подхода по налагането на финансови корекции през новия програмен период. Въпреки че данните показват, че над 74% от проектите са с наложени финансови корекции, промяна в подхода по налагането им през новия програмен период не се очаква.

По време на дискусията стана ясно, че здравните медиатори, чиято дейност в ромските квартали се оценява като изключително добра от местните власти, ще получат допълнително възнаграждения за усилията им от една минимална работна заплата.

В заключение кметовете на общините и вицепремиера, се договориха при необходимост, в същия оперативен режим, да обсъдят и други теми и проблеми пред общините.