Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране

15.06.2020

177

Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране

 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на своята интернет страница публикува два важни за общините Заповедите за определяне на общините, изпълнили /незпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Заповедите могат да бъдат видени на следния линк: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

За тяхното навременно издаване НСОРБ многократно отправяше искания до министъра на околната среда и водите.

От Заповед № 138/15.06.2020 г. се констатира, че в страната 33 общини са изпълнили за 2018 г. целите „за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали“ (по чл. 31, ал.1 от ЗУО) и съответно ще могат да намалят с 50 % своите отчисления за депониране.

Заповедите № 138/15.06.2020 г. и  № 139/15.06.2020 г. могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд, каквато практика вече съществува.

 

Очакваме скоро да бъде публикувана и Заповедта за определяне на общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО - „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци“.