Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци

15.07.2020

166

За първи Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) представи информация за общините, които са изпълнили /незпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповедите са публикувани на интернет страницата на агенцията в раздел “Мониторинг на отпадъци”, като могат да бъдат видени и на следния линк: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

Заповедите се публикуват след отправянето на многократни искания до министъра на околната среда и водите от страна на НСОРБ и след близо 9 години от приемането на законовите текстове за регламентиране на двата вида цели.

От Заповед № 168/08.07.2020 г. се констатира, че в страната 170 общини са изпълнили за 2018 г. целите „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци“ (по чл. 31, ал.1, т. 2 от ЗУО) и съответно ще могат да намалят с 50 % своите отчисления за депониране.

За общините, които са успели да постигната и двата вида цели по чл. 31, ал. 1 от ЗУО те ще могат да се освободят от пълно плащане на отчисленията през съответната година на основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО.

Препоръчваме да се направи прецизна проверка на общинските данни и тези посочени в Заповедите № 168/08.07.2020 г. и  Заповед № 167/08.07.2020 г., тъй като те могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.