Публикувани са редът и условията за подпомагане изработването на ОУП

14.01.2020

421

Близо 4,5 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини за изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия през 2020 г. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове.

По данни на МРРБ към края на 2019 г. 123 общини разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове, обхващащи цялата им територия. В момента са действащи и са в процес на изпълнение 115 споразумения за финансово подпомагане.

Редът и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изработване на общи устройствени планове на общини са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел „За потребителя“ – „Нормативни актове“ – „Общи устройствени планове“.