Публикувана е актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025

14.05.2020

447

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4554 е публикувана, приетата с Решение на Министерския съвет на 7 май, актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 (НКПР).

Актуализирането е обвързано и с новата Оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., като определя териториалната основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със средства от европейските фондове.

Актуализираната НКПР отделя по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им, чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските политики.

Структурата на действащата НКПР е запазена, като е подсилена с въвеждащ актуален анализ на процесите в територията. Най-съществената промяна е в стратегическата част на НКПР, която е интегрирана с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022г.).

Актуализацията на НКПР включва:

-Синтезиран анализ на социално-икономическите процеси в националното пространство: актуално демографско, социалноикономическо, екологично и териториално-урбанистично състояние на страната. В него се потвърждават препоръките на ЕК за България, че усилията в следващия планов период следва да се насочат в 4 основни направления:

1) Човешки ресурси и социално приобщаване - с всички важни и непостигнати цели в областта на образованието, здравеопазването и интеграцията на ромите;          

 2) Околна среда – качеството на атмосферния въздух в градовете, управлението на водите и адаптацията към изменението на климата;

3) Технологично обновяване и ИКТ, включително ускоряване на въвеждането на

електронно управление на всички нива;

4) Институционален и административен капацитет, развивани паралелно с предходните направления.

 

-Предизвикателства и потенциал за развитие на националното пространство: представя политическата и законодателна рамка, целите, задачите и принципите, върху които е изградена Актуализацията на НКПР. Актуализирани са промените във влиянието на основните геополитически, глобални, социални, икономически и екологични фактори върху пространственото развитие и са откроени най-важните предизвикателства, пред които е изправена или ще се изправи страната ни.

-Теоретични основи на пространствения модел и неговите основни елементи –затвърждава се наследената териториална основа за осъществяване на модел, осигуряващ хармонично единство на социално, икономическо, екологично и устройствено планиране.

-Стратегия за развитие на националното пространство- нов компонент в пространствения модел са предложените неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали. Актуализацията изследва наследения полицентричен модел от йерархизирани центрове и оси на развитие посредством актуалните стойности на използваните показатели, като демографска динамика и значение на включените градове и села, като административни, транспортни, здравни, образователни, културни, икономически и туристически центрове. От особена важност за функционирането на полицентричния модел е регионалната и местна пътна инфраструктура, която допълва функциите на пътната мрежа с национално значение. С не по-малко значение са и елементите на инженерната инфраструктура. Изграждането на обществени информационни системи и предлагане на Интернет услуги е задължителна стъпка към информационното общество и преодоляването на бариерите на времето и дистанциите, съответно и на териториалните дисбаланси в развитието. Специално внимание се отделя на туризма, който се третира в аспекта на неговото териториално развитие и насочване и се разглежда не като тясно секторно планиране, а като елемент на интегрираното пространственото планиране. Предложенията за развитие на националната екологична мрежа (НЕМ) обхващат целия комплекс от дейности по опазването, възстановяването, експонирането и социализирането на природните и културни ценности, за да се превърнат от ограничители на пространственото развитие в стимулатори на растежа.

Представени  са и институционалната рамка, механизмите и индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението, методическия подход и насоките за разработване на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2.