Публикации на НАЛАС в подкрепа на местните власти

20.09.2017

248

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) издаде четири нови публикации. Сред тях е и шестото поред издание на Доклада за индикаторите за финансовата децентрализация в ЮИЕ. Той обхваща периода от 2006 до 2015 г., съдържа анализ на приходите, разходите, инвестициите и задлъжнялостта на общините. Прави и преглед на развитието и основните тенденции в сферата на финансовата децентрализация в отделните държави от региона: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Публикацията на английски език можете да намерите на: http://www.nalas.eu/News/FD_Rep_17

Останалите три публикации предоставят насоки и представят добри практики на общините от Югоизточна Европа за привличане на инвестиции на местно ниво, за осъществяване на мерки за енергийна ефективност, за подобряване на управлението на твърдите битови отпадъци.

  Публикациите  «Как да подобрим инвестиционния климат на местно ниво» http://www.nalas.eu/Publications/Books/EE_Rep и «Ръководство за разпространяване на информация на общинско ниво» http://www.nalas.eu/Publications/Books/Guide_EmBuild , изготвени в рамките на проект EmBuild, финансиран от Програма Хоризонт 2020, представят мерки за подобряване на инвестиционния климат и иновативни механизми за активно участие на заинтересованите страни. Приложени са и насоки за увеличаване на капацитета на общините за привличане на инвестиции, като акцент са мерките за обновяване/ енергийна ефективност на обществените сгради и информирането на гражданите по темата.  

Последната публикация е анализ за управлението на твърдите битови отпадъци в ЮИЕ http://www.nalas.eu/Publications/Books/SW_rep_2015   . Докладът очертава областите, в които могат да се направят подобрения свързани с управлението на сектора и предоставянето на устойчиви, социално и екологично отговорни и финансово ефективни услуги.