ПРСР: Указания на УО и ДФ „Земеделие“ към общините бенефициенти

24.04.2020

1026

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомяват бенефициентите – общини, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закона) следните указания са в сила до отмяна на извънредното положение на територията на Република България:

 1. I. Оценка на проектните предложения по ПРСР:
 2. Процесът по оценка на проектни предложения от страна на ДФЗ по увеличения бюджет по процедури BG06RDNP001-7.001 – Улици и BG06RDNP001-7.004 – Детски градини по подмярка 7.2 се извършва съгласно изисквания и сроковете на действащата нормативна уредба с цел недопускане на забава в договарянето по ПРСР.
 3. II. Изпълнение на проекти:
 4. Съгласно чл.4, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обн. в бр. 34 на ДВ от 09.04.2020 г., „Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с … производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, … производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, …. Изречение първо се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.“

Въпреки посоченото, предвид приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., ДФЗ ще се съобрази със същото и с наложените с него ограничения. Предвид създалата се ситуация ДФЗ ще вземе предвид получени уведомления за срещнати затруднения при извършването на своите бъдещи проверки, като за целта всички надлежни документи удостоверяващи срещнатите затруднения при извършване на дейността, следва да бъдат налични при бенефициента.

 1. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверки на място и през периода на обявеното извънредно положение.
 2. В случай на последваща невъзможност договор с изпълнител на обществена поръчка да бъде изпълнен при условията, при които е бил подписан, най-вече по отношение на срока за изпълнение, бенефициентите възложители по ЗОП могат да допуснат изменения в условията на договора само, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“/„изключителни обстоятелства“, съответно дефинирани в договора с конкретен изпълнител и/или при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В тези случаи бенефициентите следва да се позоват на клаузите за непредвидени обстоятелства по договорите с изпълнители, при спазване на относимите разпоредби на ЗОП и ЗУТ, където е приложимо.

Важно!!! Обръщаме внимание относно проследяване спазването на сроковете за изпълнение по договори сключени по ЗОП, че и към момента в изискуемите документи към заявките/исканията за плащане е заложено предоставянето на:

Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и

Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

III. Искания за плащане, решения за налагане на финансови корекции, безлихвени заеми:

 1. Държавен фонд „Земеделие“ ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания, искания за безлихвени заеми, както и сигнали за нередност и решения за налагане на финансови корекции.

Обръщаме внимание, че с последната редакция на Закона, по силата на чл. 3, т. 1 от Закона, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно Приложението (в сила от 09.04.2020 г.) към Закона, по които сроковете не спират да текат.

Раздел III „Административни съдебни производства“ е регламентирано, че от 09 април 2020 г. не спират да текат сроковете по производствата и делата по т. 8 от Приложението, а именно:

 • делата по Закона за обществените поръчки (ЗОП), и
 • по т. 10 – делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), за които вече е образувано съдебно производство (например делата за оспорване на решения на управляващите органи за определяне на финансови корекции).
 • В сила от 09 април 2020 г. сроковете за изпълнение на указания във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ не спират да текат.
 • В изменената редакция на Закона, в чл. 4, ал. 1 е предвидено удължаване с един месец от отмяната на извънредното положение на срокове и действия на административни актове.
 • В ал. 2 на същата разпоредба от Закона, която е в сила от 17.04.2020 г., е регламентирано, че удължаването с един месец от отмяната на извънредното положение не се прилага за сроковете за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки и производствата по ЗУСЕСИФ, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.
 • Сроковете за всички започнати производства от 04.2020 г., свързани с възлагане на обществени поръчки и производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (по определяне на финансови корекции и верификация) не се удължават и не спират да текат.
 1. IV. Мерки за информация и комуникация:
 2. По отношение на мерките за информация и комуникация следва да се има предвид, че всички дейности, свързани с публични събития и обучения за проектите, които са в процес на изпълнение и следва да се изпълнят в период на обявено извънредно положение, следва по възможност да бъдат проведени по алтернативен начин – чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други. При отчитане на провеждане на тези дейности, следва да бъда приложени съответните доказателствени материали. В случай, че препоръката не може да бъде изпълнена, то тези събития следва да бъдат отложени. В този случай, ако бенефициентът не е поискал временно спиране на срока за изпълнение на ДБФП, всички предвидени публични събития и официални церемонии следва да бъдат проведени от бенефициентите след отмяна на извънредното положение на територията на страна.
 3. Дейностите по информираност, публичност и обучение на местните инициативни групи във връзка с изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие следва да бъдат извършвани неприсъствено, като за целта се създадат необходимите условия както за качественото им провеждане, така и за отчетността им. Възможно е изпълнението на дейности чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация. Само по изключение с оглед характера на дейността такива събития следва да бъдат отложени.

По възможност всички работни срещи, заседания на колективните върховни и колективните управителни органи на МИГ да се извършват неприсъствено, съобразно изискванията на устава на съответната МИГ.

 1. Други:
 2. Всички останали насоки, указания и изисквания, свързани с кандидатстването и изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 г. остават непроменени.

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/