ПРСР: Набират се малки пилотни проекти по подмярка 19.1

02.06.2020

597

До 31 юли Местните инициативни групи (МИГ), които не са одобрени по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), могат да кандидатстват с малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startira-priemt-za-izplnenie-na-malki-pilotni-proe/

По процедура BG06RDNP001-19.372 ще се финансират:

  1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
  2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
  3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики.

 

Допустими кандидати са 45 МИГ, които са кандидатствали по процедура BG06RDNP001-19.001 по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР, но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Допустимите територии за изпълнение на проектите са административните граници на общините: Антон, Антоново, Батак, Белица, Белоградчик, Бобов дол, Божурище, Борово, Ботевград, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла, Велики Преслав, Венец, Видин селска част, Георги Дамяново, Горна Малина, Гулянци, Две Могили, Девин, Димово, Дупница, Дългопол, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Иваново, Ихтиман, Каварна, Калояново, Камено, Карнобат, Каолиново, Карлово, Кнежа, Копривщица, Кричим, Кюстендил, Лозница, Мадан, Макреш, Малко Търново, Мездра, Мирково, Невестино, Несебър, Ново село, Омуртаг, Петрич, Пирдоп, Приморско, Първомай, Ракитово, Рудозем, Руен, Ружинци, Садово, Самуил, Свищов, Севлиево, Смолян, Смядово, Созопол, Стамболийски, Твърдица, Тополовград, Трън, Хитрино, Царево, Ценово, Чавдар, Челопеч, Чипровци, Чупрене, Шабла и Якоруда.

Максималната продължителност за изпълнението на дейностите по малък пилотен проект е до 6 месеца от сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се отчита в срок до 1 месец от изтичане на срока за изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Общият бюджет на процедурата е до левовата равностойност на 647 544 евро или 1 266 466.56 лева. Минималната стойност на проект е от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

Кандидатстването е чрез ИСУН 2020. Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5d6fdb2a-5559-4704-b84d-47f263a0f08f