Провеждане на заседания на общинските съвети в условията на обявеното извънредно положение

16.03.2020

1187

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 Г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, препоръчваме на общинските съвети да отложат по възможност провеждането на заседания в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г . с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

Напомняме, че съгласно ЗМСМА и съдебната практика, провеждането на неприсъствени заседания на общинския съвет е незаконосъобразно. При наличие на неотложна необходимост от провеждане на заседание на общинския съвет, е необходимо същото да бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.

При невъзможност за осигуряване на посочените  условия и спрямо присъстващи граждани, то заседанието по изключение може да бъде закрито. Посоченото важи и спрямо провеждането на заседания на постоянните комисии на общинския съвет, като в тези случаи са възможни и други подходи на провеждане, при условие, че същите са регламентирани в Правилника по чл. 21, ал. 3  ЗМСМА. НСОРБ обмисля какви са възможностите за законови промени с цел въвеждане на алтернативни форми за провеждане на заседания на общинските съвети.