Промени в Правилника за прилагане на ЗОП са публикуване за обществено обсъждане

10.02.2020

167

Основната част от влезлите на 1 януари 2020 г. промени в ЗОП се отнасят до въвеждането и използването на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. За да се осигури тяхното практическо прилагане е необходимо в подзаконовата нормативна рамка са де прецизират и допълнят някои конкретни правила, свързани с провеждането на поръчките. В тази връзка в публикувания проект за изменение на Правилника за прилагане на закона са конкретизирани правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Детайлизирана е събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки и за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия.

С пълния текст на внесените документи можете да се запознаете на портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4944