Стартира проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“

26.04.2017

250

На 25 април 2017 г. между Националното сдружение на общините в Република България и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) се подписа Договор № BG05SFOP001-2.001-0008-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ за изпълнение на проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. ПОС, ПИК и Натура 2000“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация за целия проект можете да намерите ТУК.