Проект „ПРОГРЕС“ (Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване)

1576

НСОРБ изпълнява проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „ПРОГРЕС“ (Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване). Проектът надгражда досегашните Е-ПОДЕМ и Е-ПОДЕМ 2 и е на обща стойност над 4.5 млн. лв., с продължителност до края на 2020 година.  

 

Целите на проекта са изцяло в подкрепа на общините при изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ и са насочени към:

  • Подобряване процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки от общините, свързани с изпълнение на дейности по проекти съфинансирани от ЕСИФ;
  • Допълване на специфичен общински капацитет при подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ, в т.ч. в областта на държавните помощи (с изключение на държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес) и прилагането на финансовите инструменти;
  • Създаване на условия за обмен на добри практики и междуобщинско сътрудничество на общинските експерти и ръководните представители на общините при подготовка и изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
  • Увеличаване на възможностите за интензивно и резултатно взаимодействие и координация между общините, управляващите и контролни органи и други държавни институции, отговорни за управлението на ЕСИФ;
  • Осигуряване на условия за ефективно функциониране на ОРКЦ за изпълнение на публичните функции на НСОРБ по представителство и защита на интересите на общините при подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

 

В проекта са предвидени за изпълнение следните основни дейности:

- Осигуряване на специфична подкрепа за общините при подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;

- Организиране и провеждане на форуми за обсъждане и формиране на общи позиции на общините във връзка с подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;

- Изготвяне на наръчници по специфични теми, свързани с подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ;

- Осигуряване на ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационен център (ОРКЦ).

 

Очакваните резултати от проекта са:

  • Предоставени на общините повече от 42000 часа консултации и експертна подкрепа за изготвяне на документации и извършване на консултации, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки по ЗОП, експертна подкрепа за провеждане на процедури по ЗОП, консултации по съблюдаване на приложимия режим на държавните помощи и изпълнението на проекти, подкрепени от финансови инструменти;
  • Организирани и проведени 30 форумa за формиране на консенсусни общи общински позиции и за обмяна на опит и трансфер на добри практики по подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти по ЕСИФ;
  • Изготвени, отпечатани и разпространени до общините и заинтересованите лица 10 наръчника в тираж 10 000-броя и USB устройства с тяхното съдържание;
  • Осигурено ефективно функциониране на ОРКЦ.

 

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 4 651 246.53 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 3 953 559,55 лв. европейско и 697 686,98 лв. национално съфинансиране.