Проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”

2030

На 22 декември 2016 г. между Националното сдружение на общините в Република България и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) се подписа Договор № BG05SFOP001-2.004-0002-C01/22.12.2016 г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ за изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата му стойност е в размер на 4 610 921,68 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 3 919 283, 43 лв. европейско и 691 638, 25 лв. национално съфинансиране.

Проектните дейности ще бъдат изпълнени от 01.09.2016 г. до 31 декември 2018 г.

Основната цел на проекта е осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в общинската администрация.

Специфичните цели на проекта са:

  • Засилване ролята на НСОРБ като информационен и обучителен център за развитие на служителите в общинските администрации;
  • Повишаване квалификацията и капацитета на общинските служители в сферите на тяхната компетентност за предоставяне на качествени публични услуги.

Проектът е насочен към общински служители на трудово и служебно правоотношение в специфични общински сфери на дейност, пряко свързани с базови публични услуги.

Проектът ще разшири капацитета на общините да разработват и реализират ефективни местни политики, да подобрят организацията и да повишат качеството на предоставяните на гражданите и бизнеса публични услуги, а също така да създават условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

- Проучвания сред общините за осигуряване на устойчив и ефективен обучителен процес на общинските служители относно приоритети области на обучения, методи и форми на обучителния процес, открояване на иновации и добри практики и др.;

-Доразвитие на интернет платформата за обучение на НСОРБ в частта дистанционно обучение и др.;

-Актуализиране на съществуващи и създаване на нови обучителни модули по ключови за общините теми;

-Провеждане на присъствени и дистанционни обучения по новосъздадени и актуализирани модули;

-Провеждане на обучения по заявка на общините;

-Подготовка на практически наръчници по отделните обучителни теми;

-Дейности по информация и комуникация.

В резултат от изпълнението на проекта:

- Ще бъдат изготвени Годишни програми за обучение на общински служители за 2017 г. и 2018 г.;

- Ще бъдат създадени или актуализирани минимум 10 обучителни модула по "Общинска собственост"; "Устройство на територията";"Превенция на бедствия"; „Обществен ред и сигурност"; "Образование"; "Социални дейности"; "Местни данъци и такси"; "Общински бюджети"; "Управление на отпадъците" и "Управление на водите";

- Интернет платформата за обучение на НСОРБ ще бъде надградена с функционалности за дистанционно обучение, както и създаването на електронна библиотека и др.;

- Ще бъдат обучени 5400 служители от общинските администрации на присъствени обучения, 200 чрез дистанционни обучения и 150 по заявка на общините. Обучената ще се извършват от 200 обучени общински служители или служители на НСОРБ и др.;

- Ще бъдат подготвени минимум 10 електронни практически наръчници по отделните обучителни теми, които общинските служители ще могат да ползват във всекидневната си работа;

Настоящият проект ще надгради постигнатите резултати от предходния проект, който реализира НСОРБ по ОП „Административен капацитет“ през периода 2013-2014 г

Проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги” по Договор № BG05SFOP001-2.004-0002-C01/22.12.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Събития:

Проведено е откриващо публично събитие за представяне на проект на НСОРБ  „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени услуги“ - за повече информация ТУК.

Проведено е закриващо публично събитие за представяне на проект на НСОРБ  „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени услуги“ - за повече информация ТУК.