Проект на Насоки за кандидатстване за подкрепа на лица с предоставена международна закрила

03.07.2020

160

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7ecaa50c-8782-4cee-bd7c-d42c10e72210  е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила“ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Допустими ще са 4 дейности:

  • Дейност 1: социална и психологическа подкрепа за гражданите на трети държави, търсещи международна закрила, включително социална медиация; насочване към социални услуги и психологическа помощ уязвими лица, търсещи международна закрила, в периода на първоначална адаптация; грижа за непридружени малолетни и непълнолетни, търсещи международна закрила; подобряване на способностите на търсещите международна закрила за разбиране и комуникиране на български език; специфични помощни услуги като правни консултации, писмен и устен превод на лицата, търсещи международна закрила;
  • Дейност 2: обновяване на софтуера на Националната система ЕВРОДАК и др.;
  • Дейност 3: повишаване на административния капацитет на неправителствени организации, работещи в областта на презаселването, международни организации, работещи в областта на международната закрила; държавни или публични органи или институции с компетенции и правомощия в областта на презаселването, община или район на община, работещи в областта на презаселването;
  • Дейност 4: първоначална адаптация на лица с предоставена международна закрила.

Общият бюджет на процедурата е 7 383 144  млн. лв. За Дейност 1 минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 160 лв., а максималният 1 173 480 лв. За Дейност 2 е от 404 198 лв. до 1 212 596 лв. За Дейност 3 от 34 226 лв. до 68 452 лв. За Дейност 4 от 117 348 лв. до 234 696 лв.

Кандидати по процедурата могат да бъдат физически и юридически лица и техни обединения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 7 август. Предложения и становища по проекта на документацията може да се депозират до 6 юли чрез ИСУН 2020 или на електронна поща:  dmp@mvr.bg