Проект GreenS

1509

Kонсорциум от 14 организации - сред тях асоциации на общини, министерства, енергийни агенции, от 8 държави членки на ЕС – Италия, Германия, Швеция, Кипър, Испания, Латвия, Словения и България, изпълняваме проект GreenS за насърчаване прилагането на зелените обществени поръчки от публичните власти в ЕС. Той е финансиран от Европейската комисия, чрез рамковата програма Хоризонт 2020. Партньор в България е също и Черноморската регионална агенция за управление на енергията.

Основната цел на проекта е повишаване на възможностите и капацитета на публичните власти за спестяване на енергия и намаляване на въглеродни емисии, както и намаляване на разходите през целия жизнен цикъл на придобитата стока/услуга, чрез прилагането на иновативни решения за зелени обществени поръчки (ЗеОП). Проектът цели да допринесе до намаляване на пречките и бариерите пред широкото прилагане на зелени поръчки. Той подкрепя и целите на Конвента на кметовете като допринася за развитието на общинските планове за действие за устойчива енергия, чрез предлагане на иновативни решения, насочени към зелена икономика и опазване на околната среда. Основните дейности и планирани резултати по проекта GreenS в подкрепа дейността на общините са представени в Приложение 1.